Website

Via deze privacyverklaring wil SAIC Motor Europe B.V. (hierna te noemen: "MG Motor" of ''wij/ons") de persoon van wie zij via haar algemene website www.mgmotor.eu en speciale campagnewebsites persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en opslaat (met andere woorden: verwerkt), informeren. Deze personen zijn onder meer zakelijke contacten, leveranciers, managers, tussenpersonen, prospects/klanten en hun vertegenwoordigers, medewerkers en/of aandeelhouders, voor zover van toepassing. MG Motor treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingsactiviteiten. In deze verklaring gebruiken we het woord ''u'' als verwijzing naar iedereen binnen de reikwijdte van deze verklaring.

Op andere diensten die door MG Motor worden aangeboden kan een aparte privacyverklaring van toepassing zijn.

1. De persoonsgegevens die we verzamelen

Onder persoonsgegevens wordt informatie verstaan die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. We maken gebruik van persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering, onze dienstverlening, het aangaan van contracten en om onze belangen te beschermen. Met betrekking tot de algemene website en campagnewebsites verwerken we persoonsgegevens als u die aan ons verstrekt of wanneer we die van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u zaken met ons doet of bij uw gebruik van de algemene website of campagnewebsites

Afhankelijk van de verwerkingsactiviteit kunnen we de volgende informatie over u verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Bedrijfsnaam;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. Adres, plaats, land
 6. Gegevens met betrekking tot uw apparatuur, zoals een IP-adres (deze informatie wordt niet altijd als persoonsgegevens beschouwd);
 7. Gegevens met betrekking tot het gewenste model, accesiores en proefrit;
 8. Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de algemene website en campagnewebsites.

Voor het verlenen van onze diensten aan u is het nodig dat u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Als u de persoonsgegevens die als verplicht staan vermeld op de algemene website en campagnewebsites niet aan ons verstrekt, kunnen we u mogelijk niet onze diensten verlenen.

2. Toegang tot persoonsgegevens

Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt. Binnen onze organisatie hebben personen alleen toegang tot persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is.

In sommige gevallen delen we uw persoonsgegevens met derden. MG Motor kan uw persoonsgegevens delen met:

 1. Interne afdelingen die betrokken zijn bij het afhandelen van een transactie waarbij u - direct of indirect - partij bent, zoals Finance, Sales, Marketing en Operations;
 2. Klanten, leveranciers of dienstverleners van MG Motor, die optreden als gegevensverwerker of verwerkingsverantwoordelijke, zoals hostingproviders, IT-dienstverleners, externe adviseurs, accountants en advocaten;
 3. Toezichthoudende instanties en andere overheidsinstanties, om te voldoen aan juridische verplichtingen;
 4. Derde partijen die betrokken zijn bij een transactie (zoals fusies of overnames) op grond waarvan (een deel van) ons bedrijf wordt verkocht of overgedragen;
 5. Lokale partners om te voldoen aan een informatie- of proefritverzoek;
 6. Lokale brand stores om te voldoen aan een informatie-, proefritverzoek of offerteaanvraag.

We dragen uw persoonsgegevens alleen over aan de hierboven genoemde derde partijen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring staan vermeld, en alleen voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

Derde partijen aan wie we uw persoonsgegevens overdragen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van toepasselijke wetten inzake gegevensverwerking, tenzij zij optreden als onze gegevensverwerker. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens of zich houden aan de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, mits zij optreden als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke.

3. Internationale overdracht van persoonsgegevens

Op dit moment dragen we geen persoonsgegevens over aan ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd. Indien wij in de toekomst echter uw persoonsgegevens buiten de EER zullen overdragen, zullen wij u daarover van tevoren informeren. We zullen dan de gepaste waarborgen doorvoeren om toereikende bescherming te kunnen garanderen.


4. Onze juridische gronden voor verwerking

Op grond van wetten inzake gegevensbescherming mogen we slechts persoonsgegevens verwerken als we een of meerdere juridische gronden voor verwerking hebben. Dit zijn:

 • Toestemming - Uw toestemming, wanneer dit wettelijk is vereist.
 • Contract - De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u/uw bedrijf om op uw verzoek actie te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
 • Juridische verplichting - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Algemeen belang - De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang.
 • Gerechtvaardigde belangen - De verwerking is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij. Wij, of een derde partij, hebben gerechtvaardigde belangen bij het uitvoeren, beheren en administreren van onze respectieve activiteiten op een manier die effectief, correct en in samenhang is met die belangen waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Deze belangen hebben inter alia betrekking op IT-beveiliging en het monitoren van transacties, zoals offertes en proefritten, en marketing. Uw gegevens worden niet op deze basis verwerkt als uw eigen belangen, rechten en vrijheden prevaleren boven onze belangen of die van een derde.
 • Vitale belangen - Wanneer verwerking nodig is om uw vitale belangen (of de belangen van iemand anders) te beschermen en u niet in staat bent om uw toestemming te geven. Dit zal alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden het geval zijn, zoals bij een medische noodsituatie.

5. Doeleinden en juridische gronden voor het verwerken van persoonsgegevens

MG Motor verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. Zoals hierboven is uitgelegd, kan verwerking binnen dit kader inhouden dat persoonsgegevens worden overgedragen naar derde partijen en/of buiten de EER. Van tijd tot tijd kunnen we specifieke kennisgevingen publiceren, waarin we (aanvullende) details geven over specifieke processen of programma's die door ons zijn ingevoerd.

DoelJuridische grond
Met u of de organisatie die u vertegenwoordigt een klant- of leveranciersrelatie voorbereiden en/of vastleggen en onderhouden.
Contract
Gerechtvaardigde belangen
Reageren op uw verzoeken om informatie of inlichtingen.
Contract
Gerechtvaardigde belangen
Zorgdragen voor fysieke, systeem en IT-beveiliging, inclusief de beveiliging van onze Website.
Contract
Gerechtvaardigde belangen
Het gebruik van onze Website analyseren, inclusief kliks en andere gegevens die gerelateerd zijn aan iemands gebruik van de Website, meestal via Google Analytics.
Gerechtvaardigde belangen
Bedrijfsoverdrachten/due diligence. Bij een mogelijke fusie of overname kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan een potentiële koper of investeerder.
Gerechtvaardigde belangen
Geschillenbeslechting, onderbouwing van een rechtsvordering, compliance.
Juridische verplichting
Gerechtvaardigde belangen
Algemeen belang
U op de hoogte houden van de nieuwe MG ZS als u dat wenst, wanneer u ons uw e-mailadres, naam en het land waarin u woonachtig bent, verstrekt.
Toestemming (indien van toepassing)
Gerechtvaardigde belangen
U of uw bedrijf brochures, marketinginformatie of advertenties verstrekken via e-mail, post of telefoon. Voor zover vereist op grond van toepasselijke wetgeving wordt vooraf uw toestemming gevraagd.
Toestemming (indien van toepassing)
Gerechtvaardigde belangen

We werken niet met automatische besluitvorming zonder menselijke tussenkomst, die gevolgen heeft voor betrokkenen.

6. Uw rechten

We zijn verplicht om u over uw rechten te informeren:

 1. Recht op inzage, dit betekent dat u een verzoek kunt doen om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die we over u verwerken;
 2. Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonsgegevens;
 3. Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
 4. Het recht op beperking van verwerking;
 5. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens op een gestructureerd, algemeen gebruikt en in een door een machine leesbaar format te ontvangen, en dat u het recht hebt om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen;
 6. Het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking;
 7. Het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthouder;
 8. Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover u die hebt gegeven.

Uw rechten, met uitzondering van (vii) kunt u uitoefenen door een verzoek bij ons in te dienen via de contactgegevens die in deze privacyverklaring staan vermeld, en slechts voor zover u die rechten hebt op grond van toepasselijke wetten.

7. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is binnen het kader van de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd, tenzij we op grond van wet- of regelgeving vereist zijn om dit te doen. Gelieve er rekening mee te houden dat we wettelijk verplicht kunnen zijn om persoonsgegevens die we over u hebben voor een vaste termijn (hetzij direct, hetzij indirect) om fiscale en vennootschapsrechtelijke redenen te bewaren, zelfs als deze informatie niet langer relevant is.

8. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken om ervoor te zorgen dat deze informatie up-to-date is. U wordt in kennis gesteld van deze wijzigingen als we hiertoe verplicht zijn.

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met: DPO@saicmotor.eu.