Privacyverklaring voor websites

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen in het kader van onze website, waarom wij deze gegevens gebruiken en eventueel doorgeven, hoe lang wij de gegevens bewaren, welke rechten u heeft en hoe u uw subjectrechten kunt uitoefenen.

Wanneer we hierna de term gegevens gebruiken, bedoelen we uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Lees de volgende informatie over hoe wij uw gegevens zorgvuldig verwerken.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSVERWERKING?

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

SAIC Motor Europe BV, Oval Tower, 15th floor, De Entree 159, 1101 HE Amsterdam, Nederland
(hierna "MG Motor" of "wij/onze" genoemd).

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op bovenstaand adres met de toevoeging "ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming" of per e-mail op dpo@mgmotor.eu.


WAAR HEBBEN WE UW GEGEVENS vandaan EN WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

In het geval van puur informatief gebruik van de website, dwz als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. In dit geval verzamelen wij de volgende toegangsgegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen. Deze toegangsgegevens omvatten het IP-adres, datum en tijd van het verzoek, inhoud van het verzoek (dwz naam van de specifieke bezochte website), type verzoek, route, HTTP-versie, grootte, antwoordcode, volledige URL, browser user agent.

Als u gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden, verwerken wij de gegevens die u aan ons verstrekt. Als u bijvoorbeeld een proefrit boekt, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, door u geselecteerde dealer en door u gekozen model.

Indien u via onze website een offerte aanvraagt, zullen wij u in het verdere offertetraject separaat informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u rechtstreeks via onze website wilt solliciteren naar een functie in onze bedrijvengroep, zullen wij u aan het begin van het sollicitatieproces afzonderlijk informeren over de relevante gegevensverwerking.

Verder ontvangen wij uw persoonsgegevens als u contact met ons opneemt via contactformulier of e-mail. Persoonsgegevens zijn hier bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele persoonsgegevens die in uw bericht staan.

We gebruiken sociale netwerken zoals Facebook of Instagram om met u in contact te blijven en kunnen via deze netwerken uw gegevens ontvangen. We werken ook samen met samenwerkingspartners, waaronder online marktplaatsen voor nieuwe en gebruikte auto's en leaseportalen. Als wij met deze partners enquêtes of prijsvragen houden, proefritten promoten, leaseauto's aanbieden of andere acties voeren, ontvangen wij uw gegevens ook via deze kanalen. De verzonden gegevens zijn uw naam, adres of alleen onderdelen van het adres zoals postcode, e-mailadres, telefoonnummer en indien van toepassing, actiespecifieke informatie zoals de antwoorden op een enquête.

Als u zich aanmeldt voor een op onze website aangeboden nieuwsbrief, worden de bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, tenzij u akkoord gaat met verder gebruik. U kunt zich op elk moment afmelden via de afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief. De details over het versturen van nieuwsbrieven vindt u hieronder.


MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de respectieve nationale wetgeving inzake gegevensbescherming voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Uitvoering van een contract of om stappen te ondernemen verzoek van de betrokkene vóór het aangaan van een contract, art. 6 lid 1 lit b AVG en in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, art. 6 lid 1 letter c AVG:

 • Bij het configureren van een auto en het aanvragen van een vrijblijvende offerte, bij deelname aan onze marketingacties, bij het aanvragen van een proefrit, bij het doen van lease-aanvragen of in het algemeen contact met ons opnemen (via contactformulier of e-mail), worden uw gegevens verwerkt voor de voor de afhandeling van de betreffende aanvraag en de verwerking ervan door ons en onze distributeur Van Mossel Automotive Groep, Biesbosweg 14, 5145 PZ Waalwijk (hierna "Van Mossel").

 • Wanneer u contact met ons opneemt als toekomstige partner, verwerken wij uw gegevens om te controleren of er een samenwerkingsovereenkomst met u gesloten kan worden.

 • Op verzoek van onze partners voorzien we hen van brochures, marketinginformatie of advertenties. De verwerking van de gerelateerde persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van het toesturen van de brochures, marketinginformatie en advertenties aan onze partners.

 • Om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten en alle daaruit voortvloeiende controle- en rapportageverplichtingen;

Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 lit f AVG):

Wij verwerken uw gegevens om de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te beschermen, voor zover dit noodzakelijk is. In het bijzonder streven wij de volgende gerechtvaardigde belangen na:

 • Werking van de website;
 • Verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten, voor klantenbeheer, testen en optimaliseren van procedures voor behoefteanalyse en direct klantcontact, evenals maatregelen voor klantbehoud en serviceverbetering;
 • Adverteren (waaronder prijsvragen) of het houden van klanttevredenheids- en opinieonderzoeken, mits u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel;
 • Bewering van rechtsvorderingen en verdediging in juridische geschillen;
 • Zorgen voor IT-beveiliging, in het bijzonder de beveiliging van de website (zie gegevens hierboven vermeld onder "Waar we uw gegevens verkrijgen en welke gegevens we gebruiken");
 • Aanvragen doorsturen naar onze lokale distributeur Van Mossel om u direct op lokaal niveau van dienst te zijn.

In het kader van door u gegeven toestemming (Art. 6 lid 1 lit a AVG):

Voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens (bijv. in het kader van contactformulieren, deelname aan onze marketingcampagnes en voor het gebruik van bepaalde cookies), informeren wij u afzonderlijk en u vragen om uitdrukkelijk toestemming te geven voor een dergelijke verwerking, bijvoorbeeld voor reclame- of analysedoeleinden of in het kader van onze nieuwsbriefregistratie. Houd er rekening mee dat u deze toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst kunt intrekken. De herroeping kan bijvoorbeeld naar bovenstaande contactgegevens worden gestuurd.


WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS (ONTVANGER)?

Binnen MG Motor krijgen alleen die afdelingen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Ook door ons ingeschakelde verwerkers kunnen voor deze doeleinden gegevens ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën klantenservice, IT-services, telecommunicatie, consulting, sales en marketing.

Buiten MG Motor delen wij informatie over u alleen met derden die geen verwerkers zijn als een van de rechtsgronden vermeld onder "Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?" van toepassing is of u heeft ingestemd met de gegevensoverdracht. In dit kader delen wij uw gegevens met de volgende ontvangers:

 • Indien verzoeken via de website beter beantwoord kunnen worden door onze lokale verdeler Van Mossel, zullen wij uw verzoeken naar hen doorsturen om u beter van dienst te kunnen zijn.
 • Van Mossel als Distributeur van onze voertuigen;
 • Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland bzw. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten in het kader van de Google Maps-service (zie hieronder);
 • Indien van toepassing, accountants en advocaten;
 • Andere overheidsinstanties, indien er sprake is van een wettelijke verplichting van MG Motor.


WORDEN GEGEVENS OVERGEDRAGEN NAAR EEN DERDE LAND OF NAAR EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE?

Uw gegevens worden door MG Motor zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") verwerkt. Buiten de EER verwerken wij uw gegevens in de VS (vanwege onze partners zoals Google, zie hieronder).

Opmerking: de bescherming van persoonsgegevens in de VS komt niet overeen met het door de EU vereiste niveau van gegevensbescherming. Er zijn met name geen afdwingbare of slechts beperkte rechten die de bescherming van uw gegevens tegen toegang door overheidsinstanties waarborgen. Het risico bestaat dus dat deze overheidsinstanties toegang krijgen tot de persoonsgegevens zonder dat de zender van de gegevens of de ontvanger dit effectief kan voorkomen.

Een doorgifte buiten de EER is gebaseerd op een gegevensoverdrachtseffectbeoordeling en standaardcontractbepalingen als het contractuele kader voor de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt een versie van de respectievelijke standaardcontractbepalingen aanvragen via dpo@mgmotor.eu


HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Voor zover MG Motor uw persoonsgegevens verwerkt, zal MG Motor uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang de bovenstaande doeleinden dit vereisen of totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik door MG Motor van uw persoonsgegevens (voor zover MG Motor een gerechtvaardigd belang heeft bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens) of totdat u uw toestemming intrekt (voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens door MG Motor). Indien een langere opslag van uw persoonsgegevens door MG Motor echter wettelijk verplicht is, zal MG Motor uw persoonsgegevens verwerken tot het verstrijken van de betreffende bewaartermijn.

Om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude op te helderen) wordt logbestandinformatie maximaal 2 weken bewaard en vervolgens verwijderd (zie hierboven "Waar we uw gegevens ontvangen en welke gegevens we gebruiken"). Gegevens waarvan de verdere opslag voor bewijsdoeleinden vereist is, zijn vrijgesteld van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Gegevens die voor de uiteengezette doeleinden zijn verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is, in het bijzonder verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze contractuele relatie.

Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse registratie- en bewaarverplichtingen, die voortvloeien uit wettelijke voorschriften. Op basis van deze wettelijke vereisten zijn wij verplicht om verdere tijdelijke opslag uit te voeren op basis van art. 6 lid 1 lit c AVG. In overeenstemming met de in dit reglement voorziene bewaartermijnen bewaren wij uw gegevens na het einde van de contractuele relatie.

Bovendien kan de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen verdere opslag noodzakelijk maken. Verdere opslag voor een beperkte periode is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit f AVG, om onze legitieme belangen te beschermen om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.


WELKE RECHTEN VAN BETROKKENEN HEBT U?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens en onze verwerking van uw gegevens:

 • Conform art. 15 AVG heeft u recht op inzage in het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, indien dat het geval is, inzage in de persoonsgegevens;
 • Recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen en om onvolledige persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 16 AVG;
 • Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens volgens art. 17 AVG, d.w.z. u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens voor zover wettelijk toegestaan;
 • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 18 AVG, d.w.z. u kunt het recht hebben om te verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens als er bijvoorbeeld geen legitiem zakelijk doel meer is voor dergelijke verwerking en wettelijke bewaarplichten geen voortdurende opslag vereisen;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 AVG, d.w.z. u heeft mogelijk het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens (zie het gedeelte "Wie is verantwoordelijk" hierboven).

Als u van mening bent dat MG Motor uw persoonsgegevens niet verwerkt in overeenstemming met de hierin beschreven criteria of met de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is in de EER, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de EER-lidstaat waar u woont of bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land of de staat waar MG Motor gevestigd is.

INFORMATIE OVER UW RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS Artikel 21 AVG

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en art. 6 lid 1 lit f AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging).

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Stuur uw bezwaar naar dpo@mgmotor.eu of naar onze bovenstaande contactgegevens.

IS ER EEN VERPLICHTING VOOR MIJ OM GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

Om onze website te gebruiken, moet u de persoonsgegevens verstrekken die technisch of om IT-beveiligingsredenen nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website. Als u de bovengenoemde gegevens niet verstrekt, kunt u onze website niet gebruiken.

Wanneer u onze aanbiedingen op de website gebruikt, contact met ons opneemt via formulier of e-mail, hoeft u alleen de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de verwerking van het contract of de behandeling van uw aanvraag. Anders kunnen we het contract of uw aanvraag niet verwerken.


IN WELKE MATE IS ER GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING INCLUSIEF PROFILERING IN INDIVIDUELE GEVALLEN?

We gebruiken geen methoden voor automatische besluitvorming, inclusief profilering.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij gebruiken cookies op onze Website. Cookies zijn kleine tekstbestanden, meestal bestaande uit letters en cijfers, die bij het bezoeken van bepaalde websites op de computer van de gebruiker worden geplaatst.

Sommige van deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website, terwijl andere cookies ons helpen onze website te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe u de website gebruikt.

Standaard gebruiken we alleen noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies maken de kernfunctionaliteiten van onze website mogelijk. Zonder deze cookies kan de website niet correct worden weergegeven of kunnen bepaalde onderdelen niet goed functioneren. Noodzakelijke cookies kunnen alleen worden voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken.

We gebruiken alleen cookies die niet nodig zijn om de website te laten functioneren ("niet-essentiële cookies") als u daarvoor toestemming hebt gegeven via onze cookiebanner (zie hieronder 'Toestemmingsbeheer'). U kunt op elk moment toegang krijgen tot onze cookie-informatie in ons Cookiebeleid en uw toestemming intrekken of wijzigingen aanbrengen.

U kunt met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen het opslaan van cookies op uw apparaat. U kunt wijzigingen aanbrengen in de cookies die u eerder hebt ingeschakeld door op de juiste link onderaan ons Cookiebeleid te klikken.

Als alternatief kunt u via de instellingen van uw browser het opslaan van cookies individueel verbieden (hoe u de cookie-afhandeling instelt, kunt u vinden via de helppagina van de browser). Hulp over cookiebeheer in de meest gangbare browsers vindt u op de volgende adressen:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET GEBRUIK VAN EXTERNE ONLINEDIENSTEN

Toestemmingsbeheer

Om u in staat te stellen uw toestemmingen gemakkelijk te beheren, wordt er een toestemmingsbanner weergegeven wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. Voor toestemmingsbeheer gebruiken we de toestemmingsbeheerservice van Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Duitsland ("Papoo"). U kunt zich op onze website inlezen over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken en de verwerking van persoonsgegevens en tevens toestemming geven aan diensten waarvoor dit nodig is. Voor het beheer van toestemmingen en voor de documentatie van het verkrijgen van toestemmingen conform de gegevensbescherming, verwerkt Papoo namens ons de volgende gegevens: opt-in en opt-out gegevens, referrer URL, user agent, gebruikersinstellingen, een toestemmings-ID, evenals het tijdstip van toestemming en het toestemmingstype. Deze gegevens zijn nodig om de aan u verleende toestemmingen of de intrekking ervan te kunnen toewijzen. Om ervoor te zorgen dat uw individuele instellingen worden opgeslagen voor verdere bezoeken aan onze website en dat de banner niet elke keer opnieuw aan u wordt getoond, slaat Papoo deze informatie op in de opslag van uw browser.

De toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van toestemming) worden 1 jaar bewaard.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies en vergelijkbare technologieën en voor het verwerken van uw gegevens, kunt u uw toestemming ten allen tijden met directe ingang intrekken in de toestemmingsinstellingen.

De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 (1) lit. c AVG, aangezien het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën en de verwerking van persoonsgegevens wettelijk vereist is, en in overeenstemming met art. 6 (1) Zin 1 lit. f) AVG op basis van ons legitieme belang bij toestemmingsbeheer.

Voor meer informatie, zie Papoo's Privacyverklaring op https://www.ccm19.de/datenschutzerklaerung.html.


eKonsilio (Live-Chat)

We gebruiken het livechatsysteem van eKonsilio, SARL, 8 Boulevard René Cassin, 72100 Le Mans, Frankrijk ("eKonsilio") op onze website om onze websitebezoekers een contactmogelijkheid te bieden via onze website.

Als u onze chatfunctie gebruikt voor algemene vragen, b.v. bij vragen over onze website of het websitegebruik worden uitsluitend technische gebruiksgegevens zoals IP-adres, besturingssysteem, webbrowser en bezochte pagina's verzameld. Bij een contactverzoek worden tevens uw naam, uw e-mailadres of telefoonnummer, uw woonplaats en de bijbehorende postcode verzameld. In het kader van de verwerking van vragen kunnen ter beantwoording van uw verzoek verdere gegevens worden verzameld, die u ons vrijwillig verstrekt. De verzamelde gegevens worden gedurende 3 maanden bewaard. De eKonsilio-servers bevinden zich in Frankrijk.

Om de chat mogelijk te maken, gebruikt eKonsilio een sessiecookie die voor de duur van uw sessie op uw apparaat wordt opgeslagen. Deze cookie bevat een sessie-ID en behoudt de gebruikersstatus voor alle paginaverzoeken. Bovendien slaat eKonsilio informatie op in de sessieopslag. Deze worden aan het einde van uw sessie verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Het gebruik van onze livechat is optioneel. Het aanbieden van de chat en de bijbehorende gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f AVG op basis van ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek, het verbeteren en versnellen van onze klanten- en gebruikersservice en bij het effectief werven en beheren van klanten. Als uw verzoek gericht is op het sluiten van een contract, verwerken wij uw gegevens voor de uitvoering van precontractuele maatregelen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f AVG.

Met eKonsilio hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij zij de gegevens voor ons strikt volgens onze instructies verwerken. Als u er niet mee akkoord gaat dat gegevens worden verzameld en opgeslagen in het externe systeem van eKonsilio, bieden wij u alternatieve contactmogelijkheden voor het indienen van vragen per e-mail, telefoon of post.

Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van eKonsilio op https://privacy.ekonsilio.io/.


Eulerian Analytics

We gebruiken Eulerian Analytics, een webanalysedienst van Eulerian Technologies, 162 Boulevard de Magenta, 75010 Parijs - Frankrijk, om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op optimalisatie.

We hebben Eulerian Analytics geconfigureerd in overeenstemming met de vereisten van de CNIL, zodat er geen toestemming van u nodig is voor het meten van het aantal gebruikers van onze website en het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookie door Eulerian Analytics.

Deze cookies worden gebruikt om informatie over het surfgedrag van sitebezoekers te analyseren. Deze informatie kan het gebruikte apparaat bevatten (computer, mobiele telefoon, tablet), betrokkenheid bij advertenties, tijd doorgebracht op de site, enz. De gegevens die met behulp van cookies worden verzameld, bevatten geen informatie die ons in staat zou stellen om direct of indirect te identificeren Een individu. De gegevens worden in versleutelde vorm naar Eulerian Technologies gestuurd en kunnen niet door ons worden ontsleuteld.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden met het oog op marktonderzoek en vraaggerichte vormgeving van deze internetpagina's. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden vermengd met andere gegevens die door Eulerian Technologies via andere websites zijn verzameld.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Wij willen er echter op wijzen.


Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager-service van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, op basis van uw toestemming.

De Google Tag Manager is een service die het laden van extra tools organiseert, met name analysetools. De Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, maar Google ontvangt uw IP-adres. De servers van Google Tag Manager bevinden zich meestal in Ierland, maar ook in de VS.

Aan de verwerking van uw gegevens in de VS zijn overeenkomstige risico's verbonden. Houd er rekening mee dat Amerikaanse autoriteiten, zoals inlichtingendiensten, mogelijk toegang kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens die met Google zijn uitgewisseld door de integratie van deze service als gevolg van Amerikaanse wetten zoals de Cloud Act.

Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner, stemt u in met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, art. 49 (1) p. 1 verlicht. een AVG.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u in de privacyverklaring van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Google Analytics

Op basis van uw toestemming gebruiken wij de webanalysedienst Google Analytics van Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) hierna "Google".

De webanalysedienst Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Aan de verwerking van uw gegevens in de VS zijn overeenkomstige risico's verbonden. Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner, stemt u in met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, art. 49 lid 1 S 1 lit a AVG.

Google verwerkt de gegevens namens ons om het gebruik van onze website door websitebezoekers te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten met betrekking tot website-activiteit aan te bieden. Daarbij worden uit de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen van de websitebezoekers gemaakt.

Tijdens uw bezoek aan de website wordt onder andere de volgende informatie verzameld:

 • Bekeken pagina's,
 • Het bereiken van contactdoelen/conversies, zoals contact- en proefritaanvragen of aanmeldingen voor nieuwsbrieven,
 • Bijvoorbeeld uw gebruik van onze website klikken en tijd doorgebracht op een van onze pagina's,
 • Uw geschatte locatie (land en stad),
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is),
 • Technische informatie zoals browser, internetprovider, eindapparaat en schermresolutie,
 • Via welke website of advertentiemedium u bij ons terecht bent gekomen.

Google Analytics bewaart cookies in uw browser voor een periode van twee jaar sinds uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID die kan worden gebruikt om u te herkennen bij toekomstige websitebezoeken

De geregistreerde gegevens worden samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, waardoor pseudonieme gebruikersprofielen kunnen worden geëvalueerd. Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd. Andere gegevens blijven voor onbepaalde tijd in geaggregeerde vorm opgeslagen. Het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

We gebruiken Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door ze in onze cookiebanner te weigeren of door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens en de verzending naar Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, ook voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpag/gaoptout?hl=en

Meer informatie over gegevensverwerking door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google op https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.

Opmerkingen over Google Analytics-remarketing

We gebruiken Google Analytics Remarketing om de advertenties die we bij Google of zijn partners plaatsen alleen weer te geven aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website of die bepaalde producten of diensten hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen op onze website), die we doorgeven aan Google (zogenaamde "remarketing").

Met behulp van remarketing willen we ervoor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de interesses van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; zo ja, volg dan deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Opmerking over de Google-klik-ID (GLCID)

Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaan we de Google-klik-ID (GCLID) van de Google-advertentie op in een cookie op uw computer. Voorwaarde hiervoor is dat u ons toestemming heeft gegeven om de cookie op te slaan via onze cookiebanner.

Als u een formulier op onze website invult, verzenden wij de in de cookie opgeslagen Google-klik-ID (GCLID) samen met de gegevens van het formulier naar ons klantenbeheersysteem en van daaruit naar ons Google Analytics-account. In het Google Analytics-account wordt de indiening van een van onze formulieren in aanmerking genomen als een zogenaamde conversie (dwz doelrealisatie) in de Analytics-rapportage.

Dit stelt ons in staat om de effectiviteit te meten van onze advertenties die worden weergegeven via het advertentienetwerk van Google.

Opmerking over verbeterde conversies door Google

Verbeterde conversies is een functie die de nauwkeurigheid van onze conversiemeting kan verbeteren. Gegevens die door u worden verzonden, bijvoorbeeld als onderdeel van een ingevuld formulier, zoals telefoonnummer, e-mailadres, naam of adres, worden als een hash naar Google verzonden. De functie maakt gebruik van een veilig hash-algoritme in één richting, SHA256 genaamd, voor gegevens die worden overgedragen voordat ze naar Google worden verzonden. Hoewel Google de gegevens niet kan ontsleutelen, kan het er wel mee controleren of identieke gegevens bij Google beschikbaar zijn. Als er identieke gegevens beschikbaar zijn bij Google, kan een conversie worden toegewezen aan uw Google-account. Zo kan Google de bestaande Google-conversie-informatie die het ons via Google Analytics verstrekt, aanvullen. Meer informatie over Google Enhanced Conversions vindt u hier: https://support.google.

Google Ads

Op basis van uw toestemming gebruiken wij de Google Ads-service van Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , VS), hierna "Google".

De verwerking van gegevens in het kader van deze dienst vindt ook plaats in de VS. Aan de verwerking van uw gegevens in de VS zijn overeenkomstige risico's verbonden. Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, art. 49 lid 1 S 1 lit a AVG.

Google Ads is een dienst voor het plaatsen van advertentiebanners op internet, waarmee we advertenties kunnen plaatsen in de zoekresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Google Ads stelt ons in staat om vooraf bepaalde trefwoorden te specificeren, waardoor een advertentie uitsluitend wordt weergegeven in de zoekresultaten van Google wanneer de gebruiker een trefwoordrelevante zoekopdracht uitvoert. In het advertentienetwerk van Google worden onze advertenties op thema-relevante websites weergegeven door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de trefwoorden die we vooraf hebben opgegeven.

Het doel van ons gebruik van Google Ads is om onze website te promoten door advertenties weer te geven op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van Google.

Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, wordt door Google een zogenaamd conversiecookie op uw computer opgeslagen. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om u te identificeren, maar om na te gaan of bepaalde subpagina's van onze website zijn bezocht. Door de conversiecookie kunnen zowel wij als Google bijhouden of u via een Ads-advertentie op onze website terecht bent gekomen, een actie hebt uitgevoerd (bijvoorbeeld een proefritverzoek) of deze hebt geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via advertenties naar ons is doorverwezen. Zo bepalen we het succes van onze respectievelijke advertenties en kunnen we onze advertenties voor de toekomst optimaliseren op basis van deze informatie. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

In plaats van onze cookiebanner te gebruiken, kunt u ook voorkomen dat cookies worden geplaatst door uw internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een conversiecookie op uw computer plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Ads geplaatst cookie op elk moment via de browser worden verwijderd. Bovendien is het mogelijk om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google. Hiervoor moet u vanuit elke door u gebruikte internetbrowser en op elk apparaat de link www.google.de/settings/ads openen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google, kunt u de opt-out-opties van Google gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Google Maps

Op deze website gebruiken we Google Maps van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps is toestemming in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG.

Met Google Maps kunnen we u interactieve kaarten direct op onze website laten zien en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen, evenals de datum en tijd van het bezoek aan de betreffende website en het IP-adres. Dit gebeurt ongeacht of u bij Google bent ingelogd. Als u echter bent ingelogd, worden uw gegevens aan uw account toegewezen.

Google kan uw gegevens opslaan als gebruiksprofielen en deze gebruiken voor het leveren van de services, het onderhouden en verbeteren van de services, het meten van prestaties, het ontwikkelen van nieuwe services en het leveren van gepersonaliseerde services, inclusief inhoud en advertenties. Op deze gegevensverwerking is dan de tussen u en Google gesloten gebruikersovereenkomst voor het gebruik van uw Google-account van toepassing.

De verwerking van gegevens in het kader van deze dienst vindt ook plaats in de VS. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Aan de verwerking van uw gegevens in de VS zijn overeenkomstige risico's verbonden. Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner, stemt u in met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, art. 49 alinea. 1 verlicht. een AVG.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaring van Google. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites en een opt-out van gepersonaliseerde reclame is mogelijk op https://www.google.com/settings/ads/.


Bot- en spambescherming

We gebruiken de antibot-oplossing van Captcha GmbH, Muthgasse 2, 1190 Wenen, Oostenrijk ("Captcha") op onze website om onze formulieren en andere gebruikersinteracties te beschermen tegen bots en spam.

Captcha is een beveiligingsmechanisme dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat de interactie tussen een gebruiker en een website afkomstig is van een menselijke gebruiker. Afhankelijk van het resultaat van de controle kunnen wij verzoeken via onze website verwerken of afwijzen. Om bots te detecteren, gebruikt Captcha niet-intrusieve JavaScript SDK's zonder dat een gebruiker het raadproces hoeft te onderbreken. Captcha verwerkt namens ons het IP-adres, de browser- en apparaatinformatie en de verwijzende URL. De laatste 4 cijfers van het IP-adres worden, vóór opslag, gewist tijdens de verwerking. Bovendien worden muisbewegingen en tijdsintervallen van toetsenbordaanslagen geregistreerd. Toetsenbord- of formulierinvoer wordt hier niet verwerkt. Bovenstaande gegevens worden uitsluitend verwerkt ter bescherming tegen bots en spam.

De verzamelde gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard, er vindt geen opslag van persoonsgegevens plaats.

De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang om onze website te beschermen tegen misbruik door bots, spambescherming en bescherming tegen aanvallen (bijv. massale verzoeken).

Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Captcha op https://www.captcha.eu/dsgvo-user.



Google YouTube

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in onze website, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com van Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) en kan rechtstreeks vanaf onze website worden gespeeld. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 alinea. 1 verlicht. f GDPR in de meest compatibele en performante weergave van op video gebaseerde inhoud op onze website.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen en gegevens over locatie (GPS-gegevens), IP-adres en gebruikte apparaten, inclusief informatie over objecten in de buurt van uw apparaat, zoals WLAN-toegangspunten , zendmasten en Bluetooth-apparaten, evenals sensorgegevens van uw apparaat (zie YouTube-privacyinformatie). Dit gebeurt ongeacht of u bent ingelogd bij Google of YouTube. Als u echter bent ingelogd, worden uw gegevens aan uw account toegewezen. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor het leveren van de diensten, het onderhouden en verbeteren van de diensten, het meten van prestaties, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het leveren van gepersonaliseerde diensten, inclusief inhoud en advertenties.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de informatie over gegevensbescherming. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen:

U vindt de privacyinformatie van YouTube op https://policies.google.com/privacy?hl=en en opt-out van gepersonaliseerde advertenties is mogelijk op https://adssettings.google.com/authenticated.


Intercom Chat

Om u snelle en directe ondersteuning te bieden, gebruiken we de service Intercom van het bedrijf Intercom R&D Unlimited Company, een bedrijf geregistreerd in Ierland met een geregistreerd adres op 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen's Green, Dublin 2 voor livechats. De wettelijke basis voor het gebruik van Intercom is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit a AVG.

Gebruikersgegevens worden alleen gebruikt voor de technische verwerking van verzoeken en worden niet doorgegeven aan derden. Het gebruik van de Intercomchat is mogelijk onder een pseudoniem. Om uw serviceverzoek te verwerken, kan het echter nodig zijn om meer gegevens van u te verzamelen. Het gebruik van Intercom is vrijwillig en dient om onze klant- en gebruikersservice te verbeteren en te versnellen. U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of post.

De verwerking van gegevens in het kader van deze dienst vindt ook plaats in de VS. Er zijn overeenkomstige risico's verbonden aan de verwerking van uw gegevens in de VS, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner, stemt u in met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, art. 49 alinea. 1 verlicht. een AVG.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Intercom, zie de privacyverklaring van de dienst: https://www.intercom.com/legal/privacy


Nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over onze nieuwsbrief, de aanmeldings-, verzendings- en beoordelingsprocedure en informeren wij u over uw recht van bezwaar. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en de beschreven procedures.

Nieuwsbriefinhoud: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen op basis van toestemming van de ontvangers of op basis van een wettelijke toestemming. Als we individuele nieuwsbrieven in het kader van de registratie specifiek beschrijven, is deze beschrijving doorslaggevend voor de toestemming van een nieuwsbriefabonnee. Als er geen aparte beschrijving wordt gegeven, bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze modellen, aanbiedingen en acties, evenals informatie over ons bedrijf.

Double-opt-in: De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats via de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u, nadat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, een e-mail sturen waarin wij u vragen uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging dient om ervoor te zorgen dat alleen personen die toegang hebben tot het opgegeven e-mailadres zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. We registreren de aanmeldingen voor de nieuwsbrief om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die bij de nieuwsbriefserviceprovider zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

De nieuwsbrief wordt verzonden via het marketingplatform Mailchimp. U kunt de gegevensbeschermingsbepalingen van Mailchimp hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Mailchimp gebruikt de gegevens in gepseudonimiseerde vorm, dus zonder ze aan een gebruiker toe te wijzen, om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren. De nieuwsbriefserviceprovider gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of door te geven aan derden.

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd webbaken, dwz een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief van de server van de nieuwsbriefdienstverlener wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de dienstverlening. Het bepaalt ook of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele nieuwsbriefontvangers. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van de verzendserviceprovider om individuele gebruikers te observeren.

De verzending van de nieuwsbrief en de meting van het succes ervan zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter a, art. 7 AVG.

Het loggen van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 lid f AVG en dient als bewijs van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te klikken. Als u zich alleen heeft aangemeld voor de nieuwsbrief (dus geen gebruik heeft gemaakt van andere diensten) en u zich afmeldt, worden uw persoonsgegevens verwijderd.


Facebook Pixel

We gebruiken de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (moederbedrijf: Facebook Inc., 1 Hacker Way , Menlo Park, CA 94025, VS), op basis van uw toestemming (via onze cookiebanner).

Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om enerzijds de bezoekers van onze website te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"), met name op Facebook. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. Interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites ) die we doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel

De Facebook-pixel maakt als JavaScript-code deel uit van onze website en plaatst cookies op uw apparaat. Wanneer u zich bij Facebook aanmeldt of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan onze website in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook voor marktdoeleinden kunnen worden gebruikt. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en kunnen door Facebook worden gebruikt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden.

De verzamelde gegevens worden door Facebook ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. Houd er rekening mee dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS en derde landen niet overeenkomt met het door de EU vereiste niveau van gegevensbescherming. Er is met name een gebrek aan afdwingbare rechten die de bescherming van uw gegevens tegen toegang door overheidsinstanties waarborgen. Het risico bestaat dus dat deze overheidsinstanties toegang krijgen tot de persoonsgegevens zonder dat de verzender van de gegevens of de ontvanger dit effectief kan voorkomen. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, meldt u zich dan af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De verwerking van de gegevens is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Facebook en ons in overeenstemming met art. 26 AVG. De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de plug-ins ligt bij Facebook en alle verplichtingen uit de AVG met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden door Facebook vervuld (in het bijzonder de informatieverplichtingen op grond van artikel 12 e.v. AVG het waarborgen van de rechten van betrokkenen overeenkomstig artikel 15 en volgende AVG, melding van datalekken overeenkomstig artikel 33, 34 AVG).

Informatie over gegevensbescherming van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u de volgende Facebook-pagina bezoeken en daar de instructies volgen voor de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=advertenties.


LinkedIn Insight Tag

Onze website gebruikt de "LinkedIn Insight Tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Dit is een JavaScript-code die een cookie op uw apparaat plaatst, waardoor onder andere de volgende gegevens kunnen worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en paginagebeurtenissen (bijv. paginaweergaven). Het gebruik van cookies is gebaseerd op uw toestemming, art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG.

Deze gegevens worden versleuteld, vervolgens binnen zeven dagen geanonimiseerd en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd.

Via de "LinkedIn Insight Tag" ontvangen wij informatie over welke LinkedIn-advertentie of interactie op LinkedIn u op onze website bent gekomen. Hierdoor kunnen we de weergave van onze advertenties beter controleren. Daarnaast biedt LinkedIn de mogelijkheid tot retargeting via de Insight Tag. We kunnen deze gegevens gebruiken om gerichte advertenties buiten onze website te tonen zonder u als websitebezoeker te identificeren.

De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van LinkedIn en ons in overeenstemming met Art. 26 AVG. De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens via de Insight Tag ligt bij LinkedIn en alle verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden door LinkedIn vervuld (in het bijzonder de informatieverplichtingen op grond van artikel 12 en volgende AVG, waarbij de betrokkene rechten op grond van artikel 15 en volgende AVG, melding van datalekken op grond van artikelen 33, 34 AVG). De overeenkomst van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 26 AVG is te vinden op: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Houd er rekening mee dat de gegevens door LinkedIn kunnen worden opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en LinkedIn de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken. Daarnaast worden de gegevens ook in de VS verwerkt. Houd er rekening mee dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS niet overeenkomt met het door de EU vereiste niveau van gegevensbescherming.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden beheren in hun accountinstellingen. Om de Insight-tag op onze website te deactiveren ("opt-out"), klikt u op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


TikTok Pixel

Op onze website gebruiken we een pixel van TikTok. TikTok is een platform voor het maken en delen van korte video's. De TikTok-pixel is een advertentiefunctie die wordt aangeboden door TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, en TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londen, WC2B 6NH, Verenigd Koninkrijk (gezamenlijk "TikTok") onder gezamenlijke zeggenschap ingevolge art. 26 AVG. We hebben ook een overeenkomst gesloten met TikTok voor gezamenlijke controle van persoonsgegevens die met TikTok worden verwerkt.

De TikTok-pixel is een JavaScript-code waarmee we de activiteit van bezoekers op onze website kunnen begrijpen en volgen. Hiertoe verzamelen wij via de TikTok Pixel informatie over het gebruik van onze website en de apparaten die daarvoor worden gebruikt. In zoverre worden de gegevens die via de TikTok-pixel worden verzameld, gebruikt om onze advertenties beter op ons publiek af te stemmen en om de advertentieweergave en gepersonaliseerde advertenties in het algemeen te verbeteren. Voor dit doel worden de gegevens die op onze website worden verzameld door middel van de TikTok-pixel verzonden naar TikTok. Dit zijn gegevens zoals uw IP-adres en e-mailadres, evenals andere informatie zoals apparaat-ID, apparaattype en besturingssysteem. TikTok gebruikt e-mail of andere login- of apparaatinformatie om gebruikers van onze website op hun platform te identificeren en hen te koppelen aan een TikTok-gebruikersaccount. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en worden alleen door ons gebruikt in het kader van het meten van de effectiviteit van advertentieplaatsingen. Ook via de TikTok Pixel wordt gebruik gemaakt van cookies, dat wil zeggen dat de informatie wordt opgeslagen op het apparaat dat je gebruikt.

Het gebruik van de TikTok-pixel en het verwerken van informatie door de TikTok-pixel of de toegang tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming. Wij verkrijgen de toestemming volgens art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG via onze cookiebanner.

Raadpleeg de privacyverklaring van TikTok op https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy voor meer informatie over hoe TikTok persoonsgegevens verwerkt, inclusief de rechtsgrond waarop TikTok vertrouwt en hoe u uw rechten tegen TikTok kunt uitoefenen.


Snapchat Conversion Pixel

Als u akkoord gaat via onze cookiebanner, gebruiken we de "Conversion Pixel" van het sociale netwerk Snapchat, dat wordt beheerd door Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, VS ("Snapchat").

Het gebruik van de "Conversion Pixel" van Snapchat dient om onze advertenties via advertenties op Snapchat te analyseren, te optimaliseren en economisch te exploiteren (zogenaamde "Snapchat-advertenties").

Het gebruik van de "Conversion Pixel" van Snapchat is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat onze Snapchat-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en geen intimiderend effect hebben. De pixel stelt ons in staat om de bezoekers van onze website te bepalen als doelgroep voor onze Snapchat-advertenties. Het gebruik van de Snapchat "conversiepixel" vindt plaats met als doel de door ons geplaatste Snapchat-advertenties alleen weer te geven aan die Snapchat-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze producten of die op basis van hun gebruikersgedrag kenmerken hebben (bijv. in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die we doorgeven aan Snapchat (zogenaamde "Custom Audiences").

Aan de andere kant gebruiken we de "conversiepixel" van Snapchat voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Voor dit doel stelt de Snapchat "Conversion Pixel" ons in staat om na te gaan of gebruikers na het klikken op Snapchat-advertenties naar onze website zijn omgeleid en daar een transactie hebben uitgevoerd (zogenaamde "conversie").

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies in verband met het gebruik van de "conversiepixel" van Snapchat voor analysedoeleinden is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. een AVG. Bovendien hebben wij een gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR, omdat we er belang bij hebben ons online aanbod, onze advertentie-aanwezigheid en onze marketingmaatregelen op Snapchat te optimaliseren.

Snapchat is met ons gebonden aan standaard contractbepalingen en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Raadpleeg voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens de privacyverklaring van Snapchat op https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

U kunt uw toestemming voor bovengenoemde gegevensverwerking te allen tijde intrekken door de instellingen via onze cookiebanner met betrekking tot de toegestane cookies te wijzigen of door de instellingen in uw browser te wijzigen.


Andere advertentienetwerken

We maken gebruik van advertentienetwerken die cookies of trackingpixels gebruiken. Een advertentienetwerk is over het algemeen een vereniging van verschillende online platforms en media waarop adverteerders, zoals wij, advertenties kunnen plaatsen. Het advertentienetwerk fungeert als intermediair door advertentieruimte te bundelen en te verkopen als onderdeel van veelal trefwoordgerelateerde campagnes. Binnen het advertentienetwerk worden vervolgens tekstadvertenties, banners of zelfs geanimeerde advertenties of video's weergegeven en zo geplaatst dat ze betrekking hebben op de vooraf gedefinieerde criteria van de campagne - zoals doelgroepen, interesses, geodata of trefwoorden.

De basis voor het gebruik van deze advertentienetwerken is uw toestemming verkregen via onze cookiebanner in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. een AVG.

Wij maken gebruik van de volgende netwerken:

 • Teads (https://www.teads.com)
  De aanbieder is Teads SA met statutaire zetel te 5 rue de la Boucherie, L12 17 Luxembourg, inclusief haar moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen.
  Link naar privacyverklaring: https://teads.tv/privacy-policy/
  Link om u af te melden: https://teads.tv/privacy-policy/ad-interest-manager/
 • Daisycon (https://www.daisycon. com)
  Wij gebruiken een pixel van het affiliate netwerk van Daisycon BV, PJ Oudweg 5, 1314 CH Almere, Nederland ("Daisycon"). Daisycon bemiddelt partnerwebsites (zogenaamde publishers) waarop onze producten worden aangeboden. Als u vanaf een Daisycon-website naar onze website bent omgeleid, stelt de pixel ons in staat om te meten hoe succesvol advertenties van ons op Daisycon-partnersites zijn en om gebruikersacties op onze website te volgen en te evalueren om ons online aanbod te optimaliseren.
  Link naar privacyverklaring: https://www.daisycon.com/en/Privacy/
 • Kayzen Advertising (https://kayzen.io)
  Kayzen-advertentieservices worden geleverd door Realtime Technologies GmbH, Rosa-Luxemburg-Str. 2, 10178 Berlijn.
  Link naar privacyverklaring: https://kayzen.io/privacy-notice-product
 • The Trade Desk (https://www.thetradedesk.com)
  De Trade Desk is een service van The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Verenigd Koninkrijk. De Trade Desk biedt technologie die adverteerders en hun reclamebureaus helpt bij het beheren van digitale advertentiecampagnes via vele kanalen, zoals websites, apps, audio, smart-tv's en andere video.
  Link naar privacyverklaring: https://www.thetradedesk.com/de/privacy
 • Microsoft Advertising (https://about.ads.microsoft.co...)
  We gebruiken op onze website de Microsoft Advertising-service van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland. Microsoft Advertising is een online marketingdienst die ons helpt gerichte advertenties weer te geven via de Microsoft Bing-zoekmachine. Microsoft Advertising gebruikt hiervoor cookies.
 • Link naar privacyverklaring: https://privacy.microsoft.com/privacystatement
 • Adform Tracking (https://site.adform.com)
  Cookies van Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1., 1113 Kopenhagen, Denemarken zijn ingesteld op het plaatsen van op interesses gebaseerde advertenties. Gegevens worden opgeslagen in gepseudonimiseerde gebruiksprofielen, bijvoorbeeld informatie over het besturingssysteem, browserversie, geanonimiseerde IP-adressen, geografische locatie en aantal klikken of weergaven, evenals productinformatie.
  Link om u af te melden: https://site.adform.com/privac...
  Link naar privacyverklaring: https://site.adform.com/privacy-center/overview/
 • PayClick Native Advertentienetwerk (https://payclick.com)
  Cookies van LLP SERG DEVELOPMENT PTE. LTD, 10 Anson Road #29-05A International Plaza Singapore zijn ingesteld voor het plaatsen van op interesses gebaseerde advertenties.
  Link naar privacyverklaring: https://payclick.com/privacy-policy
 • Quantserve (www.quantcast.com)<br /> Cookies van Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, Dublin 2, Ierland worden ingesteld voor het plaatsen van op interesses gebaseerde advertenties.
  Link om u af te melden: https://www.quantcast.com/opt-out/
  Link naar privacyverklaring: https://www.quantcast.com/privacy/
  Platform161 - Onderdeel van Verve Group (www.platform161.com)<br /> Cookies van Platform161, Weteringschans 89, 1017 RZ Amsterdam, Nederland zijn ingesteld voor het plaatsen van op interesses gebaseerde advertenties.
  Link naar privacyverklaring: https://platform161.com/cookies-privacy/
 • Criteo (www.criteo.com)<br /> De service van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk stelt ons in staat om online advertenties weer te geven aan specifieke doelgroepen. Hiervoor worden op onze website cookies gebruikt, die een analyse van het gebruikersgedrag op onze website mogelijk maken en de verzamelde gegevens toewijzen aan een anoniem gebruikersprofiel, op basis waarvan doelgroepspecifieke online advertenties op websites van derden worden geplaatst . Criteo verzamelt en/of bewaart geen namen, adressen, telefoonnummers of andere vergelijkbare persoonsgegevens van de gebruikers. Criteo verzamelt alleen gegevens die kunnen worden gebruikt om de computer van de gebruiker te identificeren de volgende keer dat de gebruiker dezelfde website of een andere website van een derde partij bezoekt.
  Link naar privacyverklaring & opt-out: https://www.criteo.com/privacy/


Wolkenvlam

We gebruiken de content delivery netwerkprovider Cloudflare Inc, 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, VS. Het gebruik van deze dienst dient ter bescherming van de website en de snelle levering van de website-inhoud. Voor dit doel worden paginaverzoeken gerouteerd via het Cloudflare content delivery server-netwerk. U kunt de overdracht naar Cloudflare-servers voorkomen door JavaScript te blokkeren via browserinstellingen of extensies. De standaardcontractbepalingen van de EU zijn overeengekomen met Cloudflare. Cloudflare houdt zich aan de EU Cloud Code of Conduct en is gecertificeerd door audits volgens onder andere ISO/IEC 27018:2019, SO/IEC 27701:2019 en ISO 27001:2013. Ga voor meer informatie over beveiliging en privacy bij Cloudflare naar: https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/privacy/ en de privacyinformatie van Cloudflare: https://www.cloudflare.


SOCIALE NETWERKEN

We maken gebruik van sociale netwerken en platforms, zodat we ook daar met u kunnen communiceren en u kunnen informeren over onze producten en diensten. Wij wijzen erop dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en met name in de VS kunnen worden verwerkt en dat de gegevens daar ook voor marktonderzoek en reclamedoeleinden kunnen worden gebruikt. Op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers kunnen profielen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Hiervoor kunnen cookies op de computers van de gebruikers worden geplaatst, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. In deze gebruiksprofielen kunnen ook andere gegevens worden opgeslagen,

De verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen om zo breed mogelijk met onze gebruikers te communiceren in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit f AVG. Als het betreffende sociale netwerk toestemming krijgt voor de gegevensverwerking, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit a AVG. Voor informatie over de respectieve verwerking en de respectieve bezwaarmogelijkheden verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van deze sociale netwerken/aanbieders die hieronder zijn gelinkt:

Wij hebben zelf geen volledige toegang tot de gegevens die door de sociale netwerken worden verwerkt. In het geval van uitoefening van rechten van betrokkenen, raden wij aan om deze rechtstreeks bij de aanbieder te doen gelden, aangezien de aanbieder rechtstreeks toegang heeft tot de gegevens. Als u hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.


Knoppen voor sociale media - Facebook

We gebruiken een plug-in van Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op onze website. U herkent dit aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop ("Vind ik leuk") of de "Delen"-knop ("Delen"). Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Voor Europese gebruikers worden de sociale plug-ins "Vind ik leuk" en "Commentaar" alleen ondersteund als de gebruikers enerzijds zijn ingelogd op hun Facebook-account en anderzijds toestemming hebben gegeven voor cookies voor apps en websites. Gegevens worden dus uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming.

De verzamelde gegevens worden door Facebook ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. Houd er rekening mee dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS en derde landen niet overeenkomt met het door de EU vereiste niveau van gegevensbescherming. Er is met name een gebrek aan afdwingbare rechten die de bescherming van uw gegevens tegen toegang door overheidsinstanties waarborgen. Het risico bestaat dus dat deze overheidsinstanties toegang krijgen tot de persoonsgegevens zonder dat de verzender van de gegevens of de ontvanger dit effectief kan voorkomen. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, meldt u zich dan af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De verwerking van de gegevens valt onder de gezamenlijke controle van Facebook en ons in overeenstemming met artikel 26 AVG. De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de plug-ins ligt bij Facebook en alle verplichtingen uit de AVG met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden door Facebook vervuld (in het bijzonder de informatieverplichtingen volgens art. 12 e.v.). AVG, waarborgen van de rechten van betrokkenen overeenkomstig artikel 15 en volgende AVG, melding van datalekken overeenkomstig artikelen 33, 34 AVG).

Informatie over gegevensbescherming van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instellingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en opt-outs kunnen worden gemaakt via de volgende link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com


UPDATE VAN DE PRIVACYVERKLARING

Aan voortdurend veranderende technische en economische omstandigheden, werken we regelmatig onze privacyverklaring bij. De nieuwste versie is online beschikbaar.