Lisensavtale for sluttbrukere

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE (EULA)

Følgende vilkår gjelder for din bruk av iSMART-appen ("appen") og funksjonene til mottakeren som er innebygd i bilen din ("mottakeren") som samhandler med eller kontrolleres av appen (samlet "tjenestene") levert av SAIC Motor Europe BV, et aksjeselskap som er behørig organisert og eksisterer i henhold til lovene i Nederland, med registrert kontor i Oval Tower, 15th floor, De Entree 159, 1101 HE Amsterdam, Nederland ("SAIC"). Ved å godta denne lisensavtalen godtar du følgende lisensvilkår:

 1. TJENESTE: SAIC tilbyr deg tjenestene for å muliggjøre spesifikke funksjoner i SAIC-bilen din, for eksempel fjernkontroll av bilfunksjonene dine, forbedrede navigasjonstjenester, stemmestyring av det audiovisuelle systemet og navigasjonssystemet ditt og tilgang til tredjepartstjenester ("Tredjepartstjenester"). For å bruke tjenestene, inkludert tredjepartstjenestene, må du koble appen til mottakeren.

 2. REPRESENTASJON: I tilfelle du handler på vegne av arbeidsgiveren din eller en (annen) tredjepart ("representert part"), inngås denne lisensavtalen mellom den aktuelle representerte parten og SAIC. Videre godtar du at den representerte parten er ansvarlig for din overholdelse av denne lisensavtalen for sluttbrukere, samt at SAIC kan håndheve denne lisensavtalen for sluttbrukere også direkte mot deg.

 3. TILDELING AV LISENS: Tjenestene leveres til deg på en gjenkallelig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og gratis basis. Du kan bare bruke tjenestene til personlig bruk og/eller bruk av den representerte parten (der det er aktuelt), spesielt for å installere appen på enheten din og bruke appen utelukkende i kombinasjon med mottakeren. Hvis programvare leveres som en del av tjenestene, har du bare rett til å bruke den binære formen av slik programvare og har ingen rett til å motta kildekoden. Hvis oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg til tjenestene blir innhentet eller gjort tilgjengelig for deg, er bruken av slike oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg underlagt denne lisensavtalen med mindre andre vilkår følger med slike oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg, for da gjelder disse vilkårene. Alle andre rettigheter som ikke spesifikt er gitt i henhold til dette avsnittet, er forbeholdt SAIC.

 4. SIKKERHET: Tjenestene er kun ment å skulle gjøre tilgjengelig informasjon og tjenester relatert til bilen din og er ikke ment å skulle brukes som et sikkerhetsrelatert verktøy og kan ikke advare deg om alle farer og risikomomenter med hensyn til bruk av bil. Derfor forblir det din plikt å behandle bilen din på en forsiktig og sikker måte (idet du tar godt vare på det). Det er ditt ansvar å ikke bruke tjenestene på en måte som vil distrahere deg fra å kjøre trygt.

 5. OPPDATERINGER OG ENDRINGER AV TJENESTENE OG DISSE VILKÅRENE: SAIC forbeholder seg retten til, med eller uten varsel, å avvikle, oppdatere, endre, oppgradere og supplere tjenestene, og SAIC har rett til å endre denne lisensavtalen for sluttbrukere, forutsatt at endringene er rimelige for deg. SAIC skal, i god tid før endringene trer i kraft, varsle deg om dem på e-post og/eller via Tjenesten. Hvis du ikke protesterer mot endringene i tekstform (f.eks. via e-post) innen en måned etter varsling og fortsetter å bruke tjenesten, godtar du dermed endringene. SAIC vil uttrykkelig informere deg om denne konsekvensen i varselet.

 6. BEGRENSNINGER: Du har ikke lov til å foreta utleie, utlån, offentlig presentasjon, fremføring eller kringkasting eller andre typer distribusjon av tjenestene. Du vil ikke, og du vil ikke tillate noen person å, kopiere eller endre tjenestene eller noen del av dem eller å foreta omvendt utvikling av, dekompilere eller demontere tjenestene, med mindre det er tvingende nødvendig for å kunne installere appen på enheten din og for å motta informasjonen som er nødvendig for å etablere interoperabilitet med et uavhengig opprettet dataprogram. Du kan ikke bruke tjenestene i forbindelse med ulovlig, uredelig, uærlig, uetisk aktivitet eller atferd og/eller bruke tjenestene til å lagre eller overføre ondsinnet kode, forstyrre integriteten eller ytelsen til tjenestene eller forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til tjenestene og/eller systemer eller nettverk som er koblet til disse. Du skal holde påloggingsinformasjonen din utilgjengelig for andre, unntatt overfor representantene dine som bruker tjenestene på vegne av deg som representert part.

 7. EIERFORHOLD: Alle immaterielle rettigheter knyttet til tjenestene eies av SAIC og/eller dets leverandører.

 8. BEGRENSET GARANTI: Du erkjenner at tjenestene ikke er utviklet for å oppfylle dine individuelle krav, og at det derfor er ditt ansvar å sørge for at fasilitetene og funksjonene til tjenestene oppfyller dine krav. SAIC leverer tjenestene "som de er", og garanterer derfor ikke og kan derfor ikke garantere at tjenestene fungerer uavbrutt eller feilfritt. Du bør være spesielt klar over at det kan oppstå beregningsfeil når du bruker programvare og system, som for eksempel kan være forårsaket av lokale miljøforhold og/eller ufullstendige data. SAIC garanterer ikke at tjenestene er i stand til å fungere sammen med andre systemer, enheter eller produkter (f.eks. programvare eller maskinvare).

 9. ANSVARSBEGRENSNING: SAICs samlede erstatningsansvar skal til enhver tid være begrenset til et beløp på USD 110 000 per hendelse. I den grad denne begrensningen ikke opprettholdes, skal SAICs samlede erstatningsansvar begrenses til det beløpet forsikringsselskapene faktisk betaler ut for forårsakede skader. I den grad denne begrensningen ikke opprettholdes, skal SAIC være erstatningsansvarlig for skader i samsvar med lovbestemmelsene. Ved attribuerbare brudd på forpliktelser eller plikt - uavhengig av det juridiske grunnlaget - skal SAIC i så fall være erstatningsansvarlig for intensjon og forsettlig hensynsløshet. I alle andre sammenhenger, og underlagt en mindre streng erstatningsansvarsstandard i henhold til lovbestemmelser, skal SAIC da bare være erstatningsansvarlig: (i) for tap som skyldes skade på liv, kropp eller helse, og (ii) for tap som oppstår som følge av brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse (en forpliktelse det er en forutsetning at overholdes for at kontrakten skal kunne oppfylles, og som du regelmessig stoler på og skal kunne stole på at overholdes); i dette tilfellet skal imidlertid erstatningsansvaret begrenses til erstatning for sannsynlig, typisk forekommende skade. Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder også ved brudd begått av personer, hvis skyld SAIC er ansvarlig for, i henhold til lovbestemmelser. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom garantier er tatt for gitt. Produktansvar forblir upåvirket. Erstatningsansvaret gjelder ikke for mangler som allerede eksisterer på det tidspunktet lisensavtalen for sluttbrukere inngås. Hvis du eller den representerte parten ikke er en forbruker, foreldes alle krav etter ett år.

 10. APPBUTIKK-VILKÅR: Hvis du får tilgang til eller laster ned appen via en tredjeparts appbutikk, kan tredjepartsoperatøren av en slik appbutikk ha ytterligere vilkår som du godtar. Ingenting i denne lisensavtalen for sluttbrukere skal tolkes som at den begrenser slike tilleggsvilkår, spesielt vilkårene for Apple Media Services og vilkårene for bruk av Google Play. I samsvar med avsnitt 10 i Apples instruksjoner for minimumsvilkår for utviklerens lisensavtale for sluttbrukere skal Apple og Apples datterselskaper ha rett - men ikke plikt - til, med en kontrakt til fordel for tredjeparter til denne lisensavtalen for sluttbrukere, som en tredjepartsbegunstiget, å håndheve bestemmelser i denne lisensavtalen for sluttbrukere mot deg.

 11. TJENESTER FRA TREDJEPARTER: SAIC er ikke ansvarlig for innholdet i tredjepartstjenester, spesielt ikke for lenker i tredjepartstjenester, eller eventuelle endringer eller oppdateringer av tredjepartstjenester som leveres av tjenestene eller på annen måte. SAIC tilbyr disse lenkene og tilgangen til tredjepartstjenester til deg bare som en bekvemmelighet, og inkludering av lenker eller tilgang innebærer ikke en godkjenning fra SAIC eller tredjeparter av tredjepartstjenestene. Enhver bruk av deg av slike tredjepartstjenester og måten du bruker slike tredjepartstjenester på, skal være ditt ansvar og på din risiko. Du garanterer å bruke slike tredjepartstjenester i samsvar med eventuelle tredjepartsvilkår der det er aktuelt.

 12. VARIGHET: Denne lisensavtalen for sluttbrukere er inngått med ubegrenset varighet. Du kan si opp denne lisensavtalen for sluttbrukere ved å slette brukerkontoen din. SAIC forbeholder seg retten til å avslutte tjenesten eller si opp denne lisensavtalen for sluttbrukere ved å gi 3 måneders varsel. Uten at det berører andre rettigheter, kan SAIC umiddelbart si opp denne lisensavtalen for sluttbrukere hvis du ikke overholder alle vilkårene. Enhver rett til å si opp lisensavtalen for sluttbrukere av skjellig grunn skal forbli upåvirket. De bestemmelsene i denne lisensavtalen for sluttbrukere som ved sitt vesen er ment å skulle vedvare etter oppsigelse, vil fortsatt gjelde etter oppsigelse av denne lisensavtalen for sluttbrukere.

 13. SALG AV BILEN: Hvis du selger bilen, er du forpliktet til å tilbakestille mottakeren og slette alle data som er lagret i den, før du leverer bilen til den nye eieren.

 14. INGEN AVTALE PÅ BEKOSTNING AV ELLER TIL FORDEL FOR TREDJEPARTER: Denne lisensavtalen for sluttbrukere inngås mellom deg og SAIC og skaper ingen forpliktelser eller rettigheter for tredjeparter, spesielt med hensyn til garanti, erstatningsansvar, vedlikehold og service.

 15. ERKLÆRING OM FRAVÆR AV EKSPORTRESTRIKSJONER: Du garanterer og erklærer at du ikke er bosatt i eller befinner deg i noe land som er underlagt embargo av amerikanske myndigheter eller som har blitt utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terroriststøttende land" og at du ikke står på noen av den amerikanske regjeringens lister over forbudte eller begrensede parter.

 16. KLAUSUL OM VILKÅRENES UAVHENGIGHET: Hvis noen del av denne lisensavtalen for sluttbrukere anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal resten av lisensavtalen likevel forbli virksom.

 17. VALG AV LOV OG VERNETING: Lovene i Nederland (med unntak av FNs internasjonale handelslov) gjelder. Hvis du inngår denne lisensavtalen for sluttbrukere med formål som stort sett ikke har noe med din bransje, virksomhet eller jobb å gjøre (som forbruker), kan dette lovvalget imidlertid ikke resultere i at du fratas den beskyttelse du får av ufravikelige lover i ditt bostedsland. Hvis du ikke er forbruker, er det alene District Court of Amsterdam, Nederland, som har jurisdiksjon til i første omgang å avgjøre alle tvister mellom deg og SAIC som måtte oppstå i forbindelse med lisensavtalen for sluttbrukere mellom deg og SAIC.

Versjon: 10.2021