Personvernerklæring For Nettstedet

Vi er opptatt av å beskytte personopplysningene dine. Med denne personvernerklæringen vil vi informere deg om hvilke personopplysninger vi samler inn om deg i forbindelse med din bruk av nettstedet vårt, hvorfor vi bruker disse dataene, hvordan vi eventuelt videreformidler dem, hvor lenge vi lagrer dataene, hvilke rettigheter du har som registrert, og hvordan du kan utøve rettighetene dine som registrert.

Når vi bruker ordet data i denne teksten, mener vi personopplysningene dine. Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Det er viktig at du leser nøye igjennom informasjonen om hvordan vi behandler dataene dine.


HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?

Ansvarlig for databehandlingen som omtales i denne personvernerklæringen, er i fellesskap

SAIC Motor Europe B.V., Oval Tower, 15th floor, De Entree 159, 1101 HE Amsterdam, Nederland

og

Norwegian Mobility Group AS, Masteveien 4, 1481 Hagan, Norge.

(heretter kalt «MG Motor» eller «vi/vår»)

Du kan kontakte personvernombudet vårt ved å skrive til oss på adressen over, eller sende en e-post til firmapost@normg.no.


HVOR FÅR VI DATAENE DINE FRA, OG HVILKE DATA BRUKER VI?

Hvis du bare bruker nettstedet vårt til å få informasjon, dvs. ikke registrerer deg eller overfører opplysninger til oss på annen måte, samler vi bare inn personopplysningene nettleseren din overfører til serveren vår. Dette er data som er teknisk nødvendige for at du skal kunne få tilgang til nettstedet, og for at vi skal kunne holde nettstedet stabilt og sikkert. Dataene vi samler inn når du kun bruker nettstedet til å få informasjon, er IP-adressen din, dato og klokkeslett for forespørselen, innholdet i forespørselen (dvs. navnet på nettstedet du åpnet), type forespørsel, rute, HTTP-versjon, størrelse, svarkode, fullstendig URL og nettleserens brukeragent.

Hvis du benytter deg av tjenestene vi tilbyr, behandler vi dataene du gir oss. Hvis du for eksempel bestiller en prøvekjøring, behandler vi navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, valgt forhandler og valgt modell.

Hvis du ber om et tilbud via nettstedet vårt, vil du få separat informasjon fra oss om hvordan vi behandler personopplysningene dine i tilbudsprosessen.

Hvis du søker på en stilling i konsernet vårt via nettstedet vårt, får du separat informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine i søknadsprosessen.

Videre mottar vi personopplysningene dine hvis du kontakter oss via kontaktskjemaet eller på e-post. Med personopplysninger menes her for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og eventuelle personopplysninger i meldingen.

Vi bruker sosiale nettverk som Facebook og Instagram til å holde kontakten med deg og kan motta data fra deg gjennom disse. Vi samarbeider også med samarbeidspartnere, som elektroniske markedsplasser for nye og brukte biler og leasingportaler. Hvis vi gjennomfører undersøkelser eller konkurranser sammen med disse partnerne, markedsfører prøvekjøringer, tilbyr leasingbiler eller gjennomfører andre kampanjer, mottar vi også data om deg via disse kanalene. Dataene som overføres, er navn, adresse eller bare deler av adressen, for eksempel postnummeret, e-postadresse, telefonnummer og eventuelt kampanjespesifikk informasjon, som svarene på en undersøkelse.

Hvis du melder deg på et nyhetsbrev vi tilbyr på nettstedet vårt, blir dataene du oppgir, bare brukt til å sende deg nyhetsbrevet, med mindre du samtykker til annen bruk. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å bruke avmeldingsmuligheten i nyhetsbrevet. Nærmere informasjon om utsending av nyhetsbrev finner du nedenfor.


TIL HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DATAENE DINE?

Vi behandler personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i EUs personvernordning (GDPR) og nasjonal personvernlovgivning til følgende formål og med følgende rettslige grunnlag:

For å oppfylle en avtale eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse, GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b), og for å oppfylle en rettslig forpliktelse, GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c):

 • Når du konfigurerer en bil og ber om et uforpliktende tilbud, når du deltar i markedsføringskampanjene våre, når du ber om en prøvekjøring, når du henvender deg angående leasing eller generelt kontakter oss (via kontaktskjema eller e-post), behandler vi opplysningene dine for at vi eller våre lokale forhandlere skal kunne behandle forespørselen.
 • Når du kontakter oss som fremtidig partner, behandler vi dataene dine for å undersøke om det kan inngås en samarbeidsavtale med deg.
 • På forespørsel fra våre partnere gir vi dem brosjyrer, markedsføringsinformasjon eller annonser. I den forbindelse behandler vi personopplysninger for å kunne sende disse brosjyrene, denne markedsføringsinformasjonen og disse annonsene til partnerne våre.
 • For å overholde lover og forskrifter og eventuelle kontroll- og rapporterings-
  forpliktelser.

Berettigede interesser (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f):

Vi behandler dataene dine for å beskytte våre eller tredjeparters berettigede interesser, i den grad dette er nødvendig. Spesielt forfølger vi følgende berettigede interesser:

 • Drift av nettstedet
 • Forbedre kvaliteten på våre produkter og tjenester, kundestyring, testing og optimalisering av prosedyrer for behovsanalyse og direkte kundekontakt, samt tiltak for kundebevaring og forbedring av tjenester
 • Annonsering (inkludert konkurranser) eller gjennomføring av kundetilfredshets- og meningsmålinger, forutsatt at du ikke har motsatt deg at dataene dine brukes til dette formålet
 • Fastsettelse av rettskrav og forsvar i rettstvister
 • Ivareta IT-sikkerhet, spesielt sikkerheten til nettstedet (se dataene som er listet opp under «Hvor får vi dataene dine fra, og hvilke data bruker vi?»)

Med samtykke fra deg (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a):

I visse tilfeller (f.eks. når du bruker et av kontaktskjemaene våre, når du deltar i markedsføringskampanjene våre, og når vi bruker visse informasjonskapsler), informerer vi deg separat om behandlingen av personopplysninger og ber om ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen, f.eks. til annonserings- eller analyseformål eller i forbindelse med påmelding til nyhetsbrev. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket med virkning for fremtiden. Meldingen om at du trekker tilbake samtykket, kan for eksempel sendes til den ovennevnte adressen (firmapost@normg.no).


HVEM HAR TILGANG TIL DATAENE DINE?

Innenfor MG Motor vil kun de avdelingene som trenger dem for å oppfylle våre kontraktsmessige og rettslige forpliktelser få tilgang til dataene dine. Databehandlerne vi bruker, kan også motta data til disse formålene. Dette er selskaper i kategoriene kundeservice, IT-tjenester, telekommunikasjon, rådgivning, salg og markedsføring.

Som konsern behandler vi personopplysningene dine i fellesskap gjennom vårt europeiske holdingselskap SAIC Motor Europe B.V., som blant annet yter markedsføringsstøtte i de enkelte EU-landene, og gjennom vårt lokale selskap Norwegian Mobility Group AS. SAIC Motor Europe B.V.
og Norwegian Mobility Group AS har felles behandlingsansvar for personopplysningene dine, jf. art. 26 i GDPR. I samsvar med art. 26 i GDPR har vi inngått en avtale om felles behandlingsansvar. Hovedinnholdet i denne avtalen er at siden det lokale selskapet vårt Norwegian Mobility Group AS befinner seg nærmest deg, er det dette selskapet du skal henvende deg til først når du ønsker å utøve en av rettighetene dine som registrert i henhold til art. 15 ff. i GDPR. Du kan imidlertid kontakte både SAIC
Motor Europe B.V. og Norwegian Mobility Group AS for å utøve rettighetene du har som registrert.

Når vi utveksler personopplysninger, skjer det under henvisning til vår berettigede interesse i å kunne drive et effektivt distribusjonssystem, jf. art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Utenfor MG Motor deler vi bare informasjon om deg med tredjeparter som ikke er databehandlere, når et av de rettslige grunnlagene nevnt under «Til hvilke formål behandler vi dataene dine?» er til stede eller når du har samtykket til overføringen. Vi deler personopplysninger med følgende mottakere:

 • Distributører/forhandlere, i forbindelse med distribusjon av biler
 • Google Ireland Limited (organisasjonsnummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, eller Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, i forbindelse med levering av Google Maps-tjenesten (se nedenfor)
 • Revisorer og advokater, der det er relevant
 • Andre statlige myndigheter, hvis MG Motor har en rettslig forpliktelse til det


OVERFØRES DATA TIL ET TREDJELAND ELLER TIL EN INTERNASJONAL ORGANISASJON?

Opplysningene dine behandles av MG Motor både innenfor og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (heretter kalt «EØS»). Utenfor EØS behandler vi dataene dine i USA (fordi vi samarbeider med selskaper som Google, se nedenfor).

Merk: Vernet av personopplysninger er ikke like sterkt i USA som i EU. Det er for eksempel ingen håndhevbare rettigheter, eller bare begrensede rettigheter, som sikrer at offentlige myndigheter ikke får tilgang til dataene dine. Det er derfor en risiko for at offentlige myndigheter i USA kan få tilgang til personopplysningene uten at senderen eller mottakeren av dataene effektivt kan forhindre dette.

Overføringer til land utenfor EØS vil være basert på en konsekvensanalyse og skje i henhold til en avtale med standard kontraktsvilkår for vern av personopplysninger. Du kan be om en kopi av gjeldende standard kontraktsvilkår ved å sende en e-post til dpo@mgmotor.eu


HVOR LENGE LAGRES DATAENE MINE?

MG Motor vil bare lagre personopplysninger om deg så lenge de ovennevnte formålene krever det, eller til du motsetter deg at MG Motor bruker personopplysningene dine (hvis MG Motor har en berettiget interesse i å bruke personopplysningene dine), eller til du trekker tilbake samtykket ditt (hvis du har samtykket i at MG Motor kan bruke personopplysningene dine). Hvis MG Motor er lovpålagt å lagre personopplysningene dine lenger, vil MG Motor behandle personopplysningene dine frem til utløpet av den lovpålagte lagringsperioden.

Av sikkerhetsgrunner (for eksempel for å avklare misbruk eller svindel) lagres loggfilinformasjon i opptil 2 uker før den slettes (se over: «Hvor får vi dataene dine fra, og hvilke data bruker vi»). Data som må lagres i lengre tid til bevisformål, er unntatt fra sletting til den relevante hendelsen er endelig avklart.

Data som er samlet inn til de nevnte formålene, vil bare bli lagret så lenge det er nødvendig. I utgangspunktet lagrer og behandler vi personopplysningene dine bare så lenge avtaleforholdet vårt varer.

Vi er imidlertid pålagt av myndighetene å registrere og lagre visse data. Basert på disse lovkravene er vi forpliktet til ytterligere midlertidig lagring i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav c) i GDPR. Etter at avtaleforholdet er utløpt, lagrer vi dataene dine i samsvar med lagringsperiodene som er fastsatt i de relevante bestemmelsene.

I tillegg kan ytterligere lagring være nødvendig for å ta vare på bevis, innenfor de grensene loven setter. Slik ytterligere lagring i en begrenset periode vil være basert på art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR, som åpner for at vi kan ivareta vår berettigede interesse i å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


HVILKE RETTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERT?

Du har følgende rettigheter med hensyn til dataene dine og vår behandling av disse:

 • I henhold til art. 15 i GDPR har du rett til innsyn i om personopplysninger om deg blir behandlet eller ikke. Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i disse personopplysningene.
 • I henhold til art. 16 i GDPR har du rett til å få rettet uriktige personopplysninger om deg selv uten ugrunnet opphold og rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert.
 • I henhold til art. 17 i GDPR har du rett til å få slettet personopplysningene dine. Det vil si at du kan be om sletting av personopplysningene dine i den grad loven tillater det.
 • I henhold til art. 18 i GDPR har du rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Det vil si at du kan ha rett til å be om sletting eller begrensning av behandlingen av personopplysningene dine hvis det for eksempel ikke lenger er et berettiget forretningsformål for behandlingen og det ikke er noen rettslige forpliktelser som krever fortsatt lagring.
 • I henhold til art. 20 i GDPR har du rett til dataportabilitet. Det vil si at du kan ha rett til å motta personopplysningene du har gitt oss om deg selv, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og til å overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig uten hindring.

For å utøve disse rettighetene kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen over (se avsnittet «Hvem er behandlingsansvarlig» ovenfor).

Hvis du mener at MG Motor ikke behandler personopplysningene dine i samsvar med kriteriene som beskrives her, eller med personvernlovgivningen som gjelder i EØS, kan du når som helst klage til personvernmyndigheten i EØS-medlemslandet der du bor, eller til personvernmyndigheten i landet der MG Motor har sitt forretningskontor.

INFORMASJON OM DIN RETT TIL Å PROTESTERE I HENHOLD TIL ART. 21 I GDPR

Du kan når som helst, av grunner knyttet til din særlige situasjon, protestere mot behandling av personopplysninger om deg selv som utføres på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav e) i GDPR (databehandling i allmennhetens interesse) og art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR (databehandling på grunnlag av en interesseavveining).

Hvis du protesterer, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan påvise at vi har tvingende berettigede grunner til å fortsette behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Send protesten din til dpo@mgmotor.eu eller til den ovennevnte adressen.


HAR JEG PLIKT TIL Å OPPGI DATA?

For å bruke nettstedet vårt må du gi oss personopplysningene som er teknisk nødvendige eller nødvendige av IT-sikkerhetsmessige årsaker, for å få tilgang til nettstedet vårt. Hvis du ikke gir oss disse dataene, vil du ikke kunne bruke nettstedet vårt.

Når du bruker tilbudene våre på nettstedet eller kontakter oss via skjemaer eller e-post, trenger du bare å oppgi personopplysningene som trengs for at vi skal kunne behandle avtalen eller forespørselen din. Ellers vil vi ikke kunne behandle avtalen eller forespørselen din.


I HVILKEN GRAD BRUKES AUTOMATISERTE AVGJØRELSER, HERUNDER PROFILERING?

Vi bruker verken automatiske avgjørelser eller profilering.


BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som vanligvis består av bokstaver og tall, og som plasseres på datamaskinen din når du besøker et nettsted.

Noen av disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere, andre hjelper oss med å forbedre nettstedet ved å gi oss innsikt i hvordan det brukes.

Som standard bruker vi bare nødvendige informasjonskapsler. Nødvendige informasjonskapsler gjør det mulig å utføre de grunnleggende funksjonene på nettstedet vårt. Nettstedet kan ikke vises riktig uten disse informasjonskapslene, eller enkelte områder vil kanskje ikke fungere som de skal. Hvis du ikke vil at vi skal bruke nødvendige informasjonskapsler, må du endre innstillingene i nettleseren din.

Vi bruker bare informasjonskapsler som ikke er nødvendige for at nettstedet skal fungere («ikke-essensielle informasjonskapsler»), hvis du har samtykket til dette via informasjonskapselbanneret vårt (se avsnittet «Administrasjon av informasjonskapsler med Cookiebot» nedenfor). Du kan når som helst trekke tilbake eller endre samtykket ditt ved å gå inn på våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Du kan avvise lagring av informasjonskapsler på enheten din med virkning for fremtiden. Du kan deaktivere informasjonskapslene du tidligere har aktivert, ved å klikke på lenken nederst i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Du kan også blokkere lagring av informasjonskapsler i innstillingene i nettleseren (du finner informasjon om hvordan du gjør dette, på nettleserens hjelpeside). Hjelp til administrasjon av informasjonskapsler i de vanligste nettleserne finner du på følgende adresser:


BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED BRUK AV EKSTERNE NETTJENESTER


Administrasjon av informasjonskapsler med Cookiebot

For å gjøre det mulig for deg å administrere informasjonskapslene som brukes, bruker vi samtykkeverktøyet Cookiebot på nettstedet vårt. Cookiebot er en tjeneste levert av Cybot A/S, 1058 København, Danmark.

For at Cookiebot skal kunne brukes, må det av tekniske årsaker lagres en informasjonskapsel.

Cookiebot viser deg en liste over informasjonskapsler sortert i grupper og forklarer hva som er formålet med gruppene av informasjonskapsler og de enkelte informasjonskapslene. Du får også vite hvor lenge kapslene lagres. Hvis du velger bort teknisk nødvendige informasjonskapsler, kan det hende at nettstedet eller enkeltfunksjoner på nettstedet ikke kan brukes eller bare kan brukes i begrenset grad.

Hvis du samtykker til plassering av informasjonskapsler når du besøker nettstedet, kan du trekke tilbake dette samtykket ved å åpne Cookiebot (se retningslinjene for informasjonskapsler) og velge bort de relevante informasjonskapslene.


eKonsilio (Live-Chat)

Vi bruker live chat-systemet til eKonsilio, SARL, 8 Boulevard René Cassin, 72100 Le Mans, Frankrike (""eKonsilio"") på nettstedet vårt for å gi besøkende på nettstedet et kontaktalternativ via nettstedet vårt.

Hvis du bruker vår chat-funksjon til generelle henvendelser, f.eks. spørsmål om vår nettside eller nettsidebruk, samles kun tekniske bruksdata som IP-adresse, operativsystem, nettleser og besøkte sider. Ved en kontaktforespørsel samles også ditt navn, din e-postadresse eller telefonnummer, din by og det tilhørende postnummeret. I løpet av behandlingen av forespørsler kan det samles inn ytterligere data for å besvare forespørselen din, som du gir oss frivillig. Dataene som samles inn vil bli lagret i 3 måneder. eKonsilio-serverne er lokalisert i Frankrike.

For å gi chatten bruker eKonsilio en økt-informasjonskapsel som lagres på enheten din under varigheten av økten. Denne informasjonskapselen inneholder en økt-ID og beholder brukerstatusen for alle sideforespørsler. I tillegg lagrer eKonsilio informasjon i øktlageret. Disse slettes på slutten av økten når du lukker nettleseren.

Bruken av live chatten vår er valgfri. Tilveiebringelsen av chatten og den tilhørende databehandlingen utføres i henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grunnlag av vår legitime interesse i å svare på forespørselen din, forbedre og akselerere vår kunde- og brukerservice og i effektiv kundeanskaffelse og -administrasjon. Hvis forespørselen din er rettet mot å inngå en kontrakt, behandler vi dataene dine for å utføre pre-kontraktuelle tiltak i henhold til art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Vi har inngått en databehandleravtale med eKonsilio som behandler dataene for oss strengt i henhold til våre instruksjoner. Dersom du ikke samtykker i at data samles inn via og lagres i eKonsilios eksterne system, tilbyr vi deg alternative kontaktmuligheter for å sende inn henvendelser på e-post, telefon eller post.

Ytterligere informasjon om databehandling finnes i eKonsilios personvernerklæring på https://privacy.ekonsilio.io/.


Eulerian Analytics

Vi bruker Eulerian Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Eulerian Technologies, 162 Boulevard de Magenta, 75010 Paris, Frankrike, til å registrere statistikk om bruken av nettstedet vårt og til å evaluere og optimalisere nettstedet.

Vi har konfigurert Eulerian Analytics til å måle antall brukere av nettstedet. Denne konfigurasjonen er i samsvar med kravene fra det franske datatilsynet CNIL og innebærer at det plasseres en informasjonskapsel fra Eulerian Analytics på enheten din. Denne plasseringen krever ikke ditt samtykke.

Informasjonskapslene fra Eulerian Analytics brukes til å analysere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Informasjonen kan omfatte data om hva slags enhet den besøkende bruker (datamaskin, mobiltelefon, nettbrett), om han eller hun brukte tid på annonser, om hvor lang tid han eller hun brukte på nettstedet, osv. Dataene som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler, inneholder ingen informasjon som gjør at vi direkte eller indirekte kan identifisere brukere. Dataene sendes til Eulerian Technologies i kryptert form og kan ikke dekrypteres av oss.

Informasjonen brukes til å evaluere bruken av nettstedet, til å utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet og til å tilby andre tjenester relatert til bruken av nettstedet og Internett med henblikk på markedsundersøkelser og etterspørselsorientert utforming av disse internettsidene. De innsamlede dataene vil ikke under noen omstendigheter bli blandet med data Eulerian Technologies samler inn gjennom andre nettsteder.

Du kan avvise bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Hvis du gjør det, er det ikke sikkert at alle funksjonene på nettstedet kan brukes fullt ut. Mer informasjon om personvern hos Eulerian Analytics finner du i personvernerklæringen deres: https://www.eulerian.com/en/privacy/.


Google Tag Manager

Med ditt samtykke bruker vi tjenesten Google Tag Manager fra Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er en tjeneste som organiserer lasting av tilleggsverktøy – spesielt analyseverktøy. Google Tag Manager plasserer ikke informasjonskapsler selv, men Google mottar IP-adressen din. Google Tag Manager-serverne er vanligvis plassert i Irland, men de kan også befinne seg i USA.

Behandling av dataene dine i USA er forbundet med risiko. På grunn av amerikanske lover som Cloud Act kan etterretningstjenester og andre myndigheter i USA få tilgang til personopplysninger som sendes til Google i forbindelse med denne tjenesten.

Når du samtykker til bruk av informasjonskapsler via informasjonskapselbanneret vårt, samtykker du i at dataene dine kan behandles i USA, selv om amerikanske myndigheter kan få tilgang til opplysningene dine, jf. art. 49 nr. 1 første ledd bokstav a) i GDPR.

Mer informasjon om Google Tag Manager finner du i Googles personvernerklæring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Google Analytics

Med ditt samtykke bruker vi nettanalysetjenesten Google Analytics fra Google Ireland Limited (organisasjonsnummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), heretter kalt «Google».

Nettanalysetjenesten Google Analytics bruker informasjonskapsler. Informasjonen informasjonskapslene genererer om bruken av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Behandling av dataene dine i USA er forbundet med risiko. Når du samtykker til bruk av informasjonskapsler via informasjonskapselbanneret vårt, samtykker du i at dataene dine kan behandles i USA, selv om amerikanske myndigheter kan få tilgang til opplysningene dine, jf. art.49 nr. 1 første ledd bokstav a) i GDPR.

Google behandler dataene på vegne av oss for å finne ut hvordan de besøkende bruker nettstedet vårt, for å utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet og for å yte andre tjenester knyttet til nettstedaktivitet. I den forbindelse opprettes det pseudonyme brukerprofiler for de besøkende på nettstedet på grunnlag av dataene som behandles.

Når du er inne på nettstedet, samler vi blant annet inn:

 • informasjon om hvilke sider du viser
 • informasjon om oppnåelse av kontaktmål/konverteringer, for eksempel kontaktforespørsler og forespørsler om prøvekjøring eller påmelding til nyhetsbrev
 • informasjon om hvordan du bruker nettstedet, for eksempel hvor mange ganger du klikker, og hvor lenge du er på en bestemt side
 • informasjon om hvor omtrent du befinner deg (land og by)
 • IP-adresse (IP-adressen lagres i forkortet form, slik at det ikke er mulig å knytte den entydig til en bestemt bruker)
 • teknisk informasjon som nettleser, internettleverandør, terminalenhet og skjermoppløsning
 • informasjon om hvilket nettsted eller annonsemedium du kom til oss fra

Google Analytics lagrer informasjonskapsler i nettleseren din i to år etter siste besøk. Disse informasjons-
kapslene inneholder en tilfeldig generert bruker-ID som kan brukes til å gjenkjenne deg ved fremtidige besøk
på nettstedet.

De registrerte dataene lagres sammen med den tilfeldig genererte bruker-ID-en. Dette gir oss pseudonyme brukerprofiler som vi kan bruke i en evaluering av nettstedet. Disse brukerrelaterte dataene slettes automatisk etter 26 måneder. Andre data forblir lagret i aggregert form på ubestemt tid. IP-adressen som overføres av nettleseren din, blir ikke slått sammen med andre Google-data.

Vi bruker Google Analytics med IP-anonymisering aktivert. Det betyr at brukerens IP-adresse forkortes av Google i EU- eller EØS-medlemslandene. Bare i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å avvise lagring i informasjonskapselbanneret vårt eller endre innstillingene i nettleseren din. Du kan også forhindre innsamling av dataene informasjonskapselen genererer, overføring av disse til Google og Googles behandling av disse ved å laste ned og installere denne nettleser-pluginen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Mer informasjon om Googles databehandling og om innstillings- og innsigelsesmuligheter finner du på Googles nettsider: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.

Merknader om Google Analytics Remarketing

Vi bruker Google Analytics Remarketing til gjenmarkedsføring. Det vil si at vi sender Google informasjon som gjør at annonsene våre hos Google eller Googles partnere bare vises for brukere som har vist interesse for nettstedet vårt (eller visse temaer på nettstedet vårt), eller som har visse produkter eller tjenester.

Ved hjelp av gjenmarkedsføring ønsker vi å sikre at annonsene våre treffer brukere som er interessert, og at de ikke er plagsomme. Du kan permanent motsette deg gjenmarkedsføring/målretting på alle enhetene dine ved å deaktivere personlig tilpasset annonsering på Google-kontoen din. Bruk denne lenken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Merknad om Google Click Identifier (GCLID)

Hvis du kommer til nettstedet vårt via en Google-annonse, lagrer vi Googles klikk-ID (GCLID) for annonsen i en informasjonskapsel på datamaskinen din. Dette gjør vi bare hvis du har gitt oss tillatelse til å lagre informasjonskapselen via vårt informasjonskapselbanner.

Hvis du fyller ut et skjema på nettstedet vårt, overfører vi Googles klikk-ID (GCLID), som er lagret i informasjonskapselen, sammen med dataene fra skjemaet til kundestyringssystemet vårt, og derfra til Google Analytics-kontoen vår. På Google Analytics-kontoen blir innsending av et av skjemaene våre regnet som en «konvertering» (dvs. en måloppnåelse) i Analytics-rapporteringen.

På den måten kan vi måle hvor effektive Google-annonsene våre er.


Google Ads

Med ditt samtykke bruker vi tjenesten Google Ads fra Google Ireland Limited (organisasjonsnummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), heretter kalt «Google».

Behandlingen av data i forbindelse med bruken av denne tjenesten foregår også i USA. Behandling av dataene dine i USA er forbundet med risiko. Når du samtykker til bruk av informasjonskapsler via informasjonskapselbanneret vårt, samtykker du i at dataene dine kan behandles i USA, selv om
amerikanske myndigheter kan få tilgang til opplysningene dine, jf. art. 49 nr. 1 første ledd bokstav a) i GDPR.

Google Ads er en tjeneste for plassering av annonsebannere på Internett. Ved hjelp av denne tjenesten kan vi plassere annonser i Googles søkemotorresultater og i Googles annonseringsnettverk. Google Ads lar oss spesifisere bestemte nøkkelord på forhånd, og når brukeren utfører et søk som er relevant ut fra disse nøkkelordene, vises det en annonse i Googles søkemotorresultat. I Googles annonseringsnettverk vises annonsene våre på emnerelevante nettsteder ved hjelp av en automatisk algoritme og i samsvar med nøkkelordene vi har spesifisert på forhånd.

Formålet med vår bruk av Google Ads er å markedsføre nettstedet vårt ved å vise annonser på nettstedene til tredjepartsselskaper og i Googles søkemotorresultater.

Hvis du kommer til nettstedet vårt via en Google-annonse, lagrer Google en «konverteringsinformasjonskapsel» på datamaskinen din. En konverteringsinformasjonskapsel blir ugyldig etter tretti dager og brukes ikke til å identifisere deg, men til å spore om du har vært på bestemte undersider av nettstedet vårt. Gjennom konverteringsinformasjonskapselen kan både vi og Google spore om du kom til nettstedet vårt via en Ads-annonse, og om du fullførte en handling (f.eks. en forespørsel om prøvekjøring), eller om du avbrøt den.

Dataene og informasjonen som samles inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes av Google til å utarbeide besøksstatistikk for nettstedet vårt. Denne besøksstatistikken bruker vi til å fastslå hvor mange brukere som har blitt henvist til oss via annonser. Vi kan dermed finne ut om annonsene våre virker, og optimalisere annonsene våre for fremtiden. Verken selskapet vårt eller andre annonsører i Google Ads mottar informasjon fra Google som gjør det mulig å identifisere deg.

I stedet for å bruke informasjonskapselbanneret vårt kan du forhindre plassering av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. En slik endring av innstillingene i nettleseren vil også hindre Google i å plassere en konverteringsinformasjonskapsel på datamaskinen din. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er plassert av Google Ads, når som helst slettes via nettleseren. Videre er det mulig å reservere seg mot interessebasert annonsering fra Google. For å gjøre dette må du trykke på lenken www.google.de/settings/ads i nettleseren din og endre innstillingene der.

Mer informasjon og gjeldende personvernbestemmelser fra Google finner du på https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Hvis du vil reservere deg mot interessebasert annonsering fra Google, kan du gjøre det her: http://www.google.com/ads/preferences.

Mer informasjon og gjeldende personvernbestemmelser fra Google finner du på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Google Maps

​På dette nettstedet bruker vi Google Maps fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Det rettslige grunnlaget for bruken av Google Maps er vår berettigede interesse i å kunne vise steder på et kart, jf. art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Tjenesten gjør at vi kan vise deg interaktive kart på nettstedet, slik at du enkelt kan bruke kartfunksjonen.

Når du besøker nettstedet, mottar Google informasjon om at du har besøkt undersiden på nettstedet vårt. De får også vite dato og klokkeslett for besøket, samt IP-adressen du brukte. Dette skjer uavhengig av om du er logget på Google eller ikke. Er du logget på, blir dataene dine knyttet til kontoen din.

Google kan lagre dataene dine som brukerprofiler og bruke dem til å levere tjenestene, vedlikeholde og forbedre tjenestene, måle resultater, utvikle nye tjenester og tilby personlig tilpassede tjenester, inkludert innhold og annonser. Denne databehandlingen styres da av brukeravtalen som er inngått mellom deg og Google for bruk av Google-kontoen din.

Behandlingen av data i forbindelse med bruken av denne tjenesten foregår også i USA. Informasjonen informasjonskapslene genererer om bruken av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Behandling av dataene dine i USA er forbundet med risiko. Når du samtykker til bruk av informasjonskapsler via informasjonskapselbanneret vårt, samtykker du i at dataene dine kan behandles i USA, selv om amerikanske myndigheter kan få tilgang til opplysningene dine, jf. art. 49 nr. 1 bokstav a) i GDPR.

Mer informasjon om formålet med og omfanget av plugin-leverandørens innsamling og behandling av data finner du i Googles personvernerklæring. Der finner du også mer informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette, og om hvordan du kan ivareta personvernet ditt ved å endre innstillinger: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. På https://www.google.com/settings/ads/ kan du reservere deg mot personlig tilpassede annonser.


Google YouTube

Vi har integrerte YouTube-videoer på nettstedet vårt. Disse lagres på http://www.YouTube.com av Google Ireland Limited (organisasjonsnummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) og kan spilles av fra nettstedet vårt. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å ha den mest kompatible og effektive avspillingen av videobasert innhold på nettstedet vårt, jf. art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Når du besøker nettstedet, mottar YouTube informasjon om at du har åpnet undersiden på nettstedet vårt, samt data om plassering (GPS-data), IP-adresse og enhet, inkludert informasjon om objekter i nærheten av enheten, for eksempel wifi-tilgangspunkter, radiomaster og Bluetooth-aktiverte enheter, samt sensordata fra enheten (se YouTubes personverninformasjon). Dette skjer uavhengig av om du er logget på Google eller YouTube eller ikke. Er du logget på, blir dataene dine knyttet til kontoen din. YouTube lagrer dataene dine som brukerprofiler og bruker dem til å levere tjenestene, vedlikeholde og forbedre tjenestene, måle resultater, utvikle nye tjenester og tilby personlig tilpassede tjenester, inkludert innhold og annonser. Du kan reservere deg mot at det opprettes slike brukerprofiler, ved å kontakte YouTube.

Mer informasjon om formålet med og omfanget av YouTubes innsamling og behandling av data finner du i personverninformasjonen. Der finner du også mer informasjon om hvilke rettigheter du har, og om hvordan du kan ivareta personvernet ditt ved å endre innstillinger:

Du finner YouTubes personverninformasjon på https://policies.google.com/privacy?hl=en. På https://adssettings.google.com/authenticated kan du reservere deg mot personlig tilpassede annonser.


Intercom Chat

For å gi deg rask brukerstøtte bruker vi direktechat-tjenesten Intercom. Intercom leveres av selskapet Intercom R&D Unlimited Company, som er registrert i Irland med adressen 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen’s Green, Dublin 2. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av Intercom er ditt samtykke, jf. art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR.

Brukerdata brukes kun til teknisk behandling av forespørsler og sendes ikke videre til tredjeparter. Du kan bruke Intercom-chatten med pseudonym. For at vi skal kunne behandle tjenesteforespørselen din, kan det hende at vi trenger flere data fra deg. Bruken av Intercom er frivillig og er ment å forbedre kunde- og brukerservicen vår og gjøre den raskere. Du kan også kontakte oss via e-post, telefon eller post.

Behandlingen av data i forbindelse med bruken av denne tjenesten foregår også i USA. Som tidligere nevnt i denne personvernerklæringen er behandling av dataene dine i USA forbundet med risiko. Når du samtykker til bruk av informasjonskapsler via informasjonskapselbanneret vårt, samtykker du i at dataene dine kan behandles i USA, selv om amerikanske myndigheter kan få tilgang til opplysningene dine, jf. art. 49 nr. 1 bokstav a) i GDPR.

Mer informasjon om Intercoms behandling av personopplysninger finner du i tjenestens personvernerklæring: https://www.intercom.com/legal/privacy


Nyhetsbrev

Nedenfor finner du informasjon om nyhetsbrevet vårt, prosedyrene for registrering, utsending og evaluering og din rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine. Velger du å abonnere på nyhetsbrevet vårt, samtykker du i å få tilsendt nyhetsbrevet og godtar de beskrevne prosedyrene.

Innhold i nyhetsbrevet: Vi sender nyhetsbrev, e-post og andre elektroniske meldinger med salgsfremmende informasjon (heretter kalt «nyhetsbrev») kun når det er tillatt ved lov, eller når brukeren har gitt sitt samtykke. Hvis det i registreringen er beskrevet et nyhetsbrev med et bestemt innhold, er det dette nyhetsbrevet, med det beskrevne innholdet, abonnementet gjelder. Hvis det ikke er nevnt noe bestemt innhold i registreringen, vil vi kunne sende ut nyhetsbrev med informasjon om modeller, tilbud og kampanjer, og om selskapet vårt.

Dobbel bekreftelse: Påmelding til nyhetsbrevet vårt skjer ved dobbel bekreftelse. Når du har registrert deg, får du en e-post der vi ber deg om å bekrefte registreringen. Dette skal sikre at bare personer som har tilgang til den oppgitte e-postadressen, registrerer seg for nyhetsbrevet vårt. Vi fører logg over påmeldinger til nyhetsbrevet for å kunne dokumentere registreringsprosessen i samsvar med lovkravene. Det betyr at vi blant annet lagrer registrerings- og bekreftelsestidspunkt og IP-adresse. Hvis dataene dine som er lagret hos leverandøren av nyhetsbrevtjenesten, endres, logges også dette.

Nyhetsbrevet sendes via markedsføringsplattformen Mailchimp. Personvernbestemmelsene til Mailchimp finner du her: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Mailchimp bruker dataene fra mottakerne av nyhetsbrevet i pseudonym form, dvs. uten å knytte dem til en bestemt bruker, til å optimalisere eller forbedre sine egne tjenester. De bruker ikke dataene til å skrive til mottakerne av nyhetsbrevet på egne vegne, og de utleverer heller ikke dataene til tredjeparter.

Nyhetsbrevene inneholder et «nettsignal», dvs. en fil i pikselstørrelse som hentes fra serveren til leverandøren av nyhetsbrevtjenesten når nyhetsbrevet åpnes. I forbindelse med hentingen av dette nettsignalet samles det inn teknisk informasjon, for eksempel om nettleser, system, IP-adresse og tidspunkt for hentingen. Denne informasjonen brukes til teknisk forbedring av tjenestene. Den gjør det også mulig å fastslå om nyhetsbrevet åpnes, når det åpnes, og hvilke lenker du klikker på. Av tekniske årsaker kan denne informasjonen knyttes til de enkelte mottakerne av nyhetsbrevene. Det er imidlertid verken vår intensjon eller intensjonen til leverandøren av utsendelsestjenesten å overvåke enkeltbrukere. Formålet med analysen er å kartlegge lesevanene til brukerne generelt og å tilpasse innholdet i nyhetsbrevet til brukerne eller erstatte det med innhold som brukerne er mer interessert i.

Utsendelse av nyhetsbrevet og måling av om nyhetsbrevet har den ønskede virkningen, skjer med mottakernes samtykke, jf. art. 6 nr. 1 bokstav a) og art. 7 i GDPR.

Loggingen av registreringsprosessen skjer på grunnlag av vår berettigede interesse, jf. art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR, og gjelder som dokumentasjon på at du har samtykket i å motta nyhetsbrevet.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevet. Hvis du bare abonnerer på nyhetsbrevet (dvs. ikke har brukt noen andre tjenester) og deretter avslutter abonnementet, blir personopplysningene dine slettet.


Facebook-Piksel

Vi bruker «Facebook-pikselen» fra det sosiale nettverket Facebook, som drives av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (morselskap: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA). Denne bruken skjer med ditt samtykke (via vårt
informasjonskapselbanner).

Facebook-pikselen gjør det mulig for Facebook å identifisere brukere av nettstedet vårt som målgruppe for våre Facebook-annonser. Vi bruker derfor Facebook-pikselen til å overføre data til Facebook, slik at Facebook-annonsene vi har plassert, bare vises til de Facebook-brukerne som også har vist interesse for nettstedet vårt, eller som har visse egenskaper (besøket deres på nettstedet vårt viser for eksempel at de er interessert i visse emner eller produkter) (et «egendefinert publikum»). Ved hjelp av Facebook-pikselen ønsker vi også å sikre at Facebook-annonsene våre treffer brukere som er interessert, og at annonsene ikke er plagsomme. Ved hjelp av Facebook-pikselen kan vi også spore virkningen til Facebook-annonsene til statistikk- og markedsundersøkelsesformål ved å se om brukere ble omdirigert til nettstedet vårt etter å ha klikket på en Facebook-annonse (dvs. om en «konvertering» fant sted).

Facebook-pikselen er JavaScript-kode som er en del av nettstedet vårt, og som plasserer informasjonskapsler på enheten din. Når du logger på Facebook eller besøker Facebook mens du er logget på, blir besøket ditt på nettstedet vårt registrert i profilen din. Dataene som samles inn om deg, er anonyme for oss, så vi kan ikke bruke dem til å identifisere deg. Facebook kan derimot knytte deg til brukerprofilen og bruke disse opplysningene til markedsundersøkelses- og annonseringsformål.

Facebook overfører også de innsamlede dataene til USA og andre tredjeland. Vernet av personopplysninger er ikke like sterkt i USA og tredjeland som i EU. Det er for eksempel ingen håndhevbare rettigheter som sikrer at offentlige myndigheter ikke får tilgang til dataene dine. Det er derfor en risiko for at offentlige myndigheter i USA kan få tilgang til personopplysningene uten at senderen eller mottakeren av dataene effektivt kan forhindre dette. Hvis du ikke vil at Facebook skal kunne knytte besøket ditt på nettstedet vårt til Facebook-brukerkontoen din, må du logge av Facebook.

Facebook og vi har felles behandlingsansvar for dataene, jf. art. 26 i GDPR. Hovedansvaret for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med pluginene ligger hos Facebook, og alle GDPR-forpliktelser med hensyn til behandlingen av personopplysninger oppfylles av Facebook (herunder informasjonsplikten i henhold til art. 12 ff. i GDPR, ivaretakelse av de registrertes rettigheter i henhold til art. 15 ff. i GDPR og plikten til å melde fra om brudd på personopplysningssikkerheten i art. 33 og 34 i GDPR).

Facebooks personverninformasjon finner du på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan hindre at Facebook-pikselen samler inn data, og at dataene dine brukes til å vise Facebook-annonser. For å angi hvilke typer annonser som skal vises for deg på Facebook, kan du besøke denne Facebook-siden og følge instruksjonene der om innstillinger for bruksbasert annonsering: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.


LinkedIn Insight Tag

Nettstedet vårt bruker LinkedIn Insight Tag fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Dette er JavaScript-kode som plasserer en informasjonskapsel på enheten din som blant annet gjør det mulig å samle inn følgende data: IP-adresse, enhets- og nettleseregenskaper og sidehendelser (f.eks. sidevisninger). Bruken av informasjonskapsler skjer med ditt samtykke, jf. art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR.

Disse dataene krypteres og anonymiseres deretter innen syv dager, og de anonymiserte dataene slettes innen 90 dager.

Vi mottar informasjon fra LinkedIn Insight Tag om hvilken LinkedIn-annonse eller interaksjon på LinkedIn du kom til nettstedet vårt via. Dette gir oss bedre muligheter til å styre visningen av annonsene våre. I tillegg tilbyr LinkedIn mulighet for gjenmarkedsføring via Insight Tag. Vi kan bruke disse dataene til å vise målrettede annonser utenfor nettstedet vårt uten å identifisere deg som besøkende på nettstedet.

LinkedIn og vi har felles behandlingsansvar for dataene i samsvar med art. 26 i GDPR. Hovedansvaret for behandlingen av personopplysninger via Insight Tag ligger hos LinkedIn, og alle GDPR-forpliktelser med hensyn til behandlingen av personopplysninger oppfylles av LinkedIn (herunder informasjonsplikten i henhold til art. 12 ff. i GDPR, ivaretakelse av de registrertes rettigheter i henhold til art. 15 ff. i GDPR og plikten til å melde fra om brudd på personopplysningssikkerheten i art. 33 og 34 i GDPR).
Avtalen om felles behandlingsansvar i henhold til art. 26 i GDPR finner du på
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum ;

Merk at dataene kan lagres og behandles av LinkedIn, og at LinkedIn kan knytte deg til brukerprofilen og bruke dataene til egne annonseringsformål. I tillegg behandles opplysningene også i USA. Vernet av personopplysninger er ikke like sterkt i USA som i EU.

Mer informasjon finner du i LinkedIns personvernerklæring på https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

LinkedIn-medlemmer kan bruke kontoinnstillingene til å bestemme hvordan personopplysningene deres skal kunne brukes til annonseringsformål. For å deaktivere Insight-taggen på nettstedet vårt kan du klikke på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


TikTok-piksel

Vi bruker en piksel fra TikTok på nettstedet vårt. TikTok er en plattform der man kan lage og dele korte videoer. TikTok-pikselen er en annonseringsfunksjon levert av TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland og TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, Storbritannia (samlet kalt «TikTok»), som er felles behandlingsansvarlige i henhold til art. 26 i GDPR. Vi har også inngått en avtale med TikTok om felles behandlingsansvar for personopplysninger som behandles hos TikTok.

TikTok-pikselen er JavaScript-kode som lar oss forstå og spore besøkendes aktivitet på nettstedet vårt. Vi bruker TikTok-pikselen til å samle inn data om bruken av nettstedet vårt og hvilke enheter nettstedet brukes på. Dataene som samles inn gjennom TikTok-pikselen, brukes til å gjøre annonsene våre mer målrettede og til å forbedre annonsestyringen og den personlig tilpassede annonseringen generelt. Til dette formålet overføres dataene som samles inn på nettstedet vårt ved hjelp av TikTok-pikselen, til TikTok. Dette er data som IP-adresse og e-postadresse, samt annen informasjon som enhets-ID, enhetstype og operativsystem. TikTok bruker e-post eller annen påloggings- eller enhetsinformasjon til å identifisere brukere av nettstedet vårt på plattformen sin og knytte disse brukerne til en TikTok-brukerkonto. TikTok viser deretter brukerne målrettede og personlig tilpassede annonser og oppretter interessebaserte brukerprofiler. Dataene som samles inn, er anonyme for oss, og vi bruker dem bare til å måle virkningen av annonsene våre. Det brukes også informasjonskapsler via TikTok-pikselen. Det vil si at informasjonen lagres på enheten du bruker.

Bruk av TikTok-pikselen, behandling av informasjon med TikTok-pikselen og tilgang til informasjon som er lagret på enheten din, skjer bare med ditt samtykke. Vi innhenter samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR via informasjonskapselbanneret vårt.

Mer informasjon om hvordan TikTok behandler personopplysninger, inkludert det rettslige grunnlaget TikTok påberoper seg, og om hvordan du kan utøve dine rettigheter overfor TikTok, finner du i TikToks personvernerklæring på https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.


Snapchats konverteringspiksel

Hvis du samtykker til det via informasjonskapselbanneret vårt, bruker vi konverteringspikselen til det sosiale nettverket Snapchat, som drives av Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA (heretter kalt «Snapchat»).

Vi bruker Snapchats konverteringspiksel til å analysere og optimalisere annonsene våre på Snapchat og til å drive annonsering på Snapchat på en økonomisk måte.

Vi bruker Snapchats konverteringspiksel til å sikre at Snapchat-annonsene våre samsvarer med brukernes interesser, og at de ikke er plagsomme. Pikselen gjør det mulig for oss å rette Snapchat-annonsene mot personer som har besøkt nettstedet vårt. Vi bruker Snapchats konverteringspiksel til å sørge for at Snapchat-annonsene våre bare vises for Snapchat-brukere som også har vist interesse for produktene våre, eller som basert på brukeratferd (besøk på visse sider) har bestemte egenskaper (f.eks. interesse for visse emner eller produkter) som vi spesifiserer for Snapchat («egendefinert publikum»).

Vi bruker også Snapchats konverteringspiksel til statistikk- og markedsundersøkelsesformål. I den forbindelse gjør Snapchats konverteringspiksel at vi kan se om brukerne ble omdirigert til nettstedet vårt etter å ha klikket på Snapchat-annonser, og om de gjorde en transaksjon (dvs. om det fant sted «konvertering»).

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler i forbindelse med bruken av Snapchats konverteringspiksel til analyseformål er ditt samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR. I tillegg har vi en berettiget interesse i å optimalisere nettilbudet vårt, annonseringen vår og markedsføringstiltakene våre på Snapchat, jf. art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Vi har inngått en avtale med Snapchat med EUs standard kontraktsvilkår, og Snapchat garanterer dermed at de vil overholde europeiske personvernbestemmelser.

Mer informasjon om håndteringen av brukerdata finner du i Snapchats personvernerklæring på https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til den ovennevnte databehandlingen ved å endre innstillingene for informasjonskapsler i informasjonskapselbanneret vårt eller ved å endre innstillingene i nettleseren din.


Andre annonseringsnettverk

Vi bruker annonseringsnettverk som bruker informasjonskapsler eller sporingspiksler. Et annonseringsnettverk er generelt en sammenslutning av ulike nettplattformer og medier der annonsører, som oss, kan plassere annonser. Annonseringsnettverket fungerer som et mellomledd som selger pakker med reklameplass som en del av en kampanje, som vanligvis er nøkkelordrelatert. I annonseringsnettverket vises og plasseres tekstannonser, bannere, animerte annonser eller videoer ut fra definerte kriterier for kampanjen, f.eks. målgrupper, interesser, geodata eller nøkkelord.

Grunnlaget for bruken av disse annonseringsnettverkene er ditt samtykke, som vi innhenter via informasjonskapselbanneret vårt i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR.

Vi bruker følgende nettverk:

 • Teads (https://www.teads.com)
  Leverandøren er Teads SA med forretningskontor på adressen 5 rue de la Boucherie, L12 17 Luxembourg, inkludert morselskap, tilknyttede selskaper og datterselskaper.
  Lenke til personvernerklæring: https://teads.tv/privacy-policy/
  Hvis du vil reservere deg, kan du gjøre det her: https://teads.tv/privacy-policy/ad-interest-manager/
 • Daisycon (https://www.daisycon.com)
  Vi bruker en piksel fra affiliatenettverket til Daisycon B.V., P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, Nederland (heretter kalt «Daisycon»). Daisycon formidler partnernettsteder («utgivere») som våre produkter tilbys på. Hvis du har blitt omdirigert til nettstedet vårt fra et Daisycon-nettsted, gjør pikselen at vi kan måle hvor effektive annonsene våre på Daisycons partnernettsteder er, og spore og evaluere brukerhandlinger på nettstedet vårt for å optimalisere nettilbudet vårt.
  Lenke til personvernerklæring: https://www.daisycon.com/en/Privacy/
 • Kayzen Advertising (https://kayzen.io)
  Kayzen annonseringstjenester leveres av Realtime Technologies GmbH, Rosa-Luxemburg-Str. 2, 10178 Berlin, Tyskland.
  Lenke til personvernerklæring: https://kayzen.io/privacy-notice-product
 • The Trade Desk (https://www.thetradedesk.com)
  The Trade Desk er en tjeneste fra The UK Trade Desk Ltd., 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL, Storbritannia. The Trade Desk tilbyr teknologi som hjelper annonsører og deres reklamebyråer med å administrere digitale reklamekampanjer på tvers av kanaler som nettsteder, apper, lyd, smart-TV-er og annen video.
  Lenke til personvernerklæring: https://www.thetradedesk.com/de/privacy
 • Microsoft Advertising (https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/tools/universal-event-tracking)
  Vi bruker tjenesten Microsoft Advertising fra Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland på nettstedet vårt. Microsoft Advertising er en nettbasert markedsføringstjeneste som hjelper oss med å vise målrettede annonser via søkemotoren Microsoft Bing. Microsoft Advertising bruker informasjonskapsler til dette formålet.
  Lenke til personvernerklæring: https://privacy.microsoft.com/privacystatement
 • Adform Tracking (https://site.adform.com)
  Vi bruker informasjonskapsler fra Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1., 1113 København, Danmark til interessebasert annonsering. Data lagres i pseudonyme brukerprofiler, for eksempel informasjon om operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse (i anonymisert form), geografisk plassering, antall klikk eller visninger og produktinformasjon.
  Hvis du vil reservere deg, kan du gjøre det her: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
  Lenke til personvernerklæring: https://site.adform.com/privacy-center/overview/
 • PayClick Native Ads Network (https://payclick.com)
  Vi bruker informasjonskapsler fra LLP SERG DEVELOPMENT PTE. LTD, 10 Anson Road # 29-05A International Plaza, Singapore til interessebasert annonsering.
  Lenke til personvernerklæring: https://payclick.com/privacy-policy
 • Quantserve (http://www.quantcast.com)
  Vi bruker informasjonskapsler fra Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, Dublin 2, Irland til interessebasert annonsering.
  Hvis du vil reservere deg, kan du gjøre det her: https://www.quantcast.com/opt-out/
  Lenke til personvernerklæring: https://www.quantcast.com/privacy/
 • Platform161 – en del av Verve Group (www.platform161.com)
  Vi bruker informasjonskapsler fra Platform161, Weteringschans 89, 1017 RZ Amsterdam, Nederland til interessebasert annonsering.
  Lenke til personvernerklæring: https://platform161.com/cookies-privacy/
 • Criteo (www.criteo.com)
  Tjenesten til Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike gjør det mulig for oss å vise nettannonser til bestemte målgrupper. Til dette formålet brukes informasjonskapsler på nettstedet vårt som gjør at vi kan analysere brukeratferd på nettstedet og knytte innsamlede data til en anonym brukerprofil. Denne brukerprofilen brukes i forbindelse med målrettet annonsering på nettsteder fra tredjeparter. Criteo samler ikke inn navn, adresse, telefonnummer eller andre, tilsvarende personopplysninger om brukerne. Criteo samler bare inn data som kan brukes til å identifisere brukerens datamaskin neste gang brukeren besøker samme nettsted eller et annet nettsted fra en tredjepart.
  Lenke til personvernerklæring og reservasjon: https://www.criteo.com/privacy/
 • INVIBES ADVERTISING (http://www.invibes.com)
  Vi bruker teknologiplattformen Invibes, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Belgia til feedintegrert annonsering. Plattformen anbefaler nettinnhold som kan interessere deg, ved å samle inn informasjon om enheten din og atferden din på nettstedet vårt (og andre nettsteder fra Invibes-partnere) gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier.
  Lenke til personvernerklæring: https://www.invibes.com/terms.html
 • Powerspace (https://powerspace.com/en)
  Vi bruker informasjonskapsler fra Powerspace SAS 9 boulevard des Italiens 75002, Paris, Frankrike til interessebasert annonsering.
  Lenke til personvernerklæring: https://powerspace.com/fr/privacy/
 • Sizmek Ad Suite (https://sizmek.com)
  Vi bruker informasjonskapsler fra Amazon Online UK Limited, 1 Principal Place, Worship Street, EC2A 2FA, London, Storbritannia til interessebasert annonsering.
  Lenke til personvernerklæring: https://sizmek.com/privacy-policy/optedin


Cloudflare

Vi bruker Cloudflare Inc, 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA, en leverandør av innholdsleveringsnettverk (CDN). Vi bruker Cloudflares tjenester til å beskytte nettstedet og til å sikre rask levering av innholdet på nettstedet. I den forbindelse rutes sideforespørsler via Cloudflares innholdsleveringsnettverk. Du kan hindre overføring til Cloudflares servere ved å blokkere JavaScript gjennom nettleserinnstillinger eller -utvidelser. Vi har inngått en avtale med Cloudflare med EUs standard kontraktsvilkår. Cloudflare har sluttet seg til EU Cloud Code of Conduct og er sertifisert gjennom revisjoner i henhold til blant annet ISO/IEC 27018:2019, SO/IEC 27701:2019 og ISO 27001:2013. Mer informasjon om sikkerhet og personvern hos Cloudflare finner du på https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/privacy/ og i Cloudflares personverninformasjon: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/


SOSIALE NETTVERK

Vi bruker sosiale nettverk og plattformer, slik at vi også kan kommunisere med deg i disse nettverkene og på disse plattformene og informere deg om våre produkter og tjenester. I den forbindelse kan dataene dine bli behandlet utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), herunder i USA. I disse landene kan dataene også bli brukt til markedsundersøkelses- og annonseringsformål. Det kan bli opprettet profiler på grunnlag av brukeratferd og -interesser. Disse brukerprofilene kan i sin tur brukes til for eksempel å plassere annonser innenfor og utenfor plattformene som man antar brukerne er interessert i. Til dette formålet kan det bli lagret informasjonskapsler på brukernes datamaskiner som lagrer brukernes adferd og interesser. Det kan også lagres andre data i disse brukerprofilene, spesielt hvis brukerne er medlemmer av plattformen og er pålogget denne.

Behandlingen av brukernes personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å kunne kommunisere med brukerne våre så bredt som mulig, jf. art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR. Hvis det sosiale nettverket innhenter samtykke til databehandlingen, er det rettslige grunnlaget for behandlingen art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR. Informasjon om behandlingen av data hos de ulike sosiale nettverkene og mulighetene for å reservere seg finner du i nettverkenes/leverandørenes personverninformasjon:

Vi har ikke full tilgang til dataene som behandles av de sosiale nettverkene. Hvis du vil utøve rettighetene dine som registrert, anbefaler vi at du gjør dette direkte overfor leverandøren, da denne har direkte tilgang til dataene. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen ovenfor.


Sosiale medier-knapper – Facebook

Vi bruker en plugin fra Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) på nettstedet vårt. Det kan du se på Facebook-logoen eller «Lik»- eller «Del»-knappen. En oversikt over Facebook-pluginene finner du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Europeiske brukere kan bare bruke de sosiale pluginene «Lik» og «Kommenter» hvis de er logget på Facebook-kontoen sin og har gitt samtykke til bruk av informasjonskapsler for apper og nettsteder. Hvis det behandles data, skjer det dermed bare med ditt samtykke.

Facebook overfører også de innsamlede dataene til USA og andre tredjeland. Vernet av personopplysninger er ikke like sterkt i USA og tredjeland som i EU. Det er for eksempel ingen håndhevbare rettigheter som sikrer at offentlige myndigheter ikke får tilgang til dataene dine. Det er derfor en risiko for at offentlige myndighetene i USA kan få tilgang til personopplysningene dine uten at senderen eller mottakeren av dataene effektivt kan forhindre dette. Hvis du ikke vil at Facebook skal kunne knytte besøket ditt på nettstedet vårt til Facebook-brukerkontoen din, må du logge av Facebook.

Facebook og vi har felles behandlingsansvar for dataene, jf. art. 26 i GDPR. Hovedansvaret for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med pluginene ligger hos Facebook, og alle GDPR-forpliktelser med hensyn til behandlingen av personopplysninger oppfylles av Facebook (for eksempel informasjonsplikten i henhold til art. 12 ff. i GDPR, ivaretakelse av de registrertes rettigheter i henhold til art. 15 ff. i GDPR og plikten til å melde fra om brudd på personopplysningssikkerheten i henhold til art. 33 og 34 i GDPR).

Facebooks personverninformasjon finner du på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Hvis du vil endre innstillingene for behandling av personopplysninger eller reservere deg mot behandling, kan du gjøre det her: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com


OPPDATERING AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

På grunn av stadig skiftende tekniske og økonomiske forhold oppdaterer vi regelmessig personvernerklæringen vår. Den nyeste versjonen er tilgjengelig på nettet.