Slutanvändarlicensavtal

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL (EULA)

Följande villkor gäller för din användning av iSMART-appen (”appen”) och funktionerna hos den mottagare som finns inbyggd i ditt fordon (”mottagaren”) och som interagerar med eller styrs via appen (gemensamt ”tjänsterna”) som tillhandahålls av SAIC Motor Europe BV, ett aktiebolag vederbörligen organiserat och inregistrerat enligt nederländsk lagstiftning, med säte på adress Oval Tower, 15th floor, De Entree 159, 1101 HE Amsterdam, Nederländerna (”SAIC”). Genom att godkänna detta Slutanvändarlicensavtal (licensavtal) för slutanvändare godtar du följande licensvillkor:

 1. SERVICE: SAIC tillhandahåller tjänster åt dig i syfte att möjliggöra vissa funktioner i ditt SAIC-fordon, exempelvis fjärrstyrning av fordonsfunktionerna, förbättrade navigeringstjänster, röststyrning av det audiovisuella systemet och navigationssystemet samt för att få åtkomst till tredjepartstjänster (”tredjepartstjänsterna”). För att kunna använda tjänsterna, inbegripet tredjepartstjänsterna, behöver du ansluta appen till mottagaren.

 2. FÖRETRÄDANDE: Om du agerar på uppdrag av din arbetsgivare eller någon (annan) tredje part (den ”företrädda parten”), ingås licensavtalet mellan den företrädda parten i fråga och SAIC. Dessutom godkänner du att den företrädda parten är ansvarig för din efterlevnad av licensavtalet samt att SAIC kan verkställa avtalet även direkt gentemot dig.

 3. BEVILJANDE AV LICENS: Tjänsterna tillhandahålls åt dig på en återkallelig, icke-överförbar, icke-exklusiv och kostnadsfri grund. Du får enbart använda tjänsterna för ditt personliga bruk och/eller den företrädda partens bruk (om tillämpligt), i synnerhet för att installera appen på din slutanvändarenhet, och använda appen endast i kombination med mottagaren. Om programvara tillhandahålls som en del av tjänsterna äger du endast rätt att använda den binära formen av nämnda programvara och har ingen rätt att ta del av källkoden. Om uppgraderingar, uppdateringar eller tillägg till tjänsterna tillhandahålls eller görs tillgängliga för dig, omfattas användningen av sådana uppgraderingar, uppdateringar eller tillägg av detta licensavtal, såvida inte andra villkor följer med sådana uppgraderingar, uppdateringar eller tillägg. I dessa fall gäller dessa medföljande villkor. Alla andra rättigheter som inte specifikt beviljas enligt denna punkt förbehålls av SAIC.

 4. SÄKERHET: Tjänsterna är endast avsedda att användas för att tillhandahålla information och tjänster med anknytning till ditt fordon och de är inte avsedda att användas som ett säkerhetsrelaterat verktyg och de kan inte varna dig för alla faror och risker som är förenade med användningen av fordon. Därför är det fortfarande din skyldighet att framföra ditt fordon på ett försiktigt och säkert sätt (med all vederbörlig omsorg och uppmärksamhet). Du ansvarar för att inte använda tjänsterna på ett sätt som kan distrahera dig från att köra säkert.

 5. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA OCH DESSA VILLKOR: SAIC förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående meddelande, upphöra med, uppdatera, ändra, uppgradera och komplettera tjänsterna. SAIC äger rätt att göra ändringar i detta licensavtal, under förutsättning att ändringarna är skäliga för dig. SAIC ska underrätta dig om sådana ändringar i god tid innan de träder i kraft genom en underrättelse via e-post och/eller via tjänsten. Om du inte invänder mot ändringarna i skriftlig form (t.ex. via e-post) inom en månad efter underrättelsen och fortsätter att använda tjänsten innebär det att du godkänner ändringarna. SAIC kommer att informera dig särskilt om denna konsekvens i underrättelsen.

 6. BEGRÄNSNINGAR: Du har inte tillstånd att hyra eller låna ut tjänsterna, visa dem offentligt, eller att uppföra, sända eller distribuera dem på något annat sätt. Du skall inte, och du skall inte heller tillåta någon annan att kopiera eller ändra tjänsterna eller någon del av dem eller att reversera dem, splittra upp eller demontera tjänsterna förutom i den mån det är nödvändigt för att installera appen på din slutenhet och för att få den information som krävs för att etablera interoperabilitet med ett fristående datorprogram. Du får inte använda tjänsterna i samband med en aktivitet eller ett uppträdande som är olagligt, bedrägligt, oärligt eller oetiskt och/eller använda tjänsterna för att lagra eller överföra skadlig kod, störa tjänsternas integritet eller deras prestanda eller försöka få obehörig åtkomst till tjänsterna och/eller något system eller nätverk som är anslutna till dessa. Du ska hålla dina inloggningsuppgifter otillgängliga för andra, med undantag för dina företrädare som använder tjänsterna på uppdrag av dig som företrädd part.

 7. ÄGANDERÄTT: Alla immateriella rättigheter i anslutning till tjänsterna ägs av SAIC och/eller dess leverantörer.

 8. BEGRÄNSAD GARANTI: Du är införstådd med att tjänsterna inte har utvecklats för att motsvara dina individuella krav och att det därför är ditt ansvar att säkerställa att de faciliteter och funktioner som ingår i tjänsterna motsvarar dina krav. SAIC tillhandahåller tjänsterna i befintligt skick och kan därför inte garantera, och garanterar inte heller, att tjänsterna fungerar utan avbrott eller fel. Du bör i synnerhet vara medveten om det faktum att det kan uppstå beräkningsfel vid användning av programvara och system som exempelvis kan orsakas av lokala miljöförhållanden och/eller ofullständiga data. SAIC garanterar inte att tjänsterna fungerar tillsammans med andra något annat system, någon annan enhet eller någon annan produkt (t.ex. program- eller maskinvara).

 9. ANSVARSBEGRÄNSNING: SAIC:s sammanlagda ansvarsförpliktelse ska alltid vara begränsad till ett belopp om 110 000 amerikanska dollar (USD) per händelse. I den mån denna begränsning avvisas ska SAIC:s sammanlagda ansvarsförpliktelse vara begränsad till det belopp som dess försäkringsgivare faktiskt betalar ut för skador som orsakats. I den mån denna begränsning avvisas ska SAIC vara ansvarigt för skador i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. I det fall ett åsidosättande av skyldigheter eller förpliktelse – oavsett de rättsliga grunderna – kan hänföras till SAIC, är SAIC i ett sådant fall ansvarigt för avsiktlig och uppsåtlig vårdslöshet. I alla övriga fall, och med förbehåll för en mindre strikt norm för ansvarstillämpning enligt lagstadgade bestämmelser, är SAIC då endast ansvarigt (i) för skadestånd som grundas i skada på liv eller hälsa, och (ii) för skador som uppstår på grund av åsidosättande av en väsentlig avtalsskyldighet (en skyldighet vars fullgörande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras och som du förlitar dig på och som du bör kunna förlita dig på ska upprätthållas); i detta fall ska ansvaret dock vara begränsat till ersättning för den förutsebara, typiskt förekommande skadan. Ovanstående ansvarsbegränsningar ska gälla även i fall av bristande efterlevnad av personer för vars försumlighet SAIC ansvarar i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Ansvarsbegränsningarna gäller inte om garantier har utfärdats. Ansvar Produktansvaret påverkas inte. Ansvaret för defekter som redan finns vid tidpunkten för licensavtalets ingående omfattas inte. Om du eller den företrädda parten inte är konsument preskriberas alla krav efter ett år.

 10. VILLKOR FÖR APPBUTIKEN: Om du skapar åtkomst till eller hämtar appen via en tredjepartsappbutik kan tredjepartsoperatören av en sådan appbutik tillämpa ytterligare villkor som du godkänner. Ingenting i licensavtalet ska tolkas som att det begränsar sådana ytterligare villkor, i synnerhet villkoren för Apple Media Services och villkoren för Google Play. I enlighet med avsnitt 10 i Apples Instructions for Minimum Terms of Developer's End-User License Agreement ska Apple och Apples dotterbolag ha rätten – men inte skyldigheten – genom ett avtal till förmån för tredje part i detta licensavtal, som tredjepartsförmånstagare, att tillämpa bestämmelserna i detta licensavtal gentemot dig.

 11. TREDJEPARTSTJÄNSTER: SSAIC ansvarar inte för innehållet i tredjepartstjänster, i synnerhet inte för några länkar i tredjepartstjänster eller ändringar eller uppdateringar av de tredjepartstjänster som tillhandahålls via tjänsterna eller på annat sätt. SAIC tillhandahåller dessa länkar och åtkomst till tredjepartstjänster till dig endast som en service, och det faktum att en länk tagits med eller att åtkomst tillhandahållits innebär inte att SAIC eller tredje part godkänner tredjepartstjänsterna i fråga. All din användning av sådana tredjepartstjänster och det sätt på vilket du använder sådana tredjepartstjänster sker på eget ansvar och egen risk. Du intygar att du kommer att använda sådana tredjepartstjänster i enlighet med eventuella tredjepartsvillkor enligt vad som är tillämpligt.

 12. GILTIGHETSTID: Licensavtalet ingås på obestämd tid. Du kan säga upp licensavtalet genom att ta bort ditt användarkonto. SAIC förbehåller sig rätten att avbryta tjänsten eller säga upp licensavtalet med tre månaders varsel. Utan att det påverkar andra rättigheter kan SAIC säga upp detta licensavtal med omedelbar verkan om du inte följer avtalsvillkoren. Eventuell rätt att säga upp licensavtalet av skälig anledning ska inte påverkas. Bestämmelserna i detta licensavtal, vilka till sin karaktär är avsedda att gälla även efter avtalets upphörande, kommer att gälla även sedan avtalet har upphört.

 13. FÖRSÄLJNING AV FORDONET: Om du säljer fordonet är du skyldig att återställa mottagaren och att ta bort alla data som finns sparade i den innan du lämnar över fordonet till den nya ägaren.

 14. INGET AVTAL PÅ BEKOSTNAD AV ELLER TILL FÖRDEL FÖR TREDJE PART: Licensavtalet ingås mellan dig och SAIC och innebär inga skyldigheter eller rättigheter för tredje part, i synnerhet inte vad gäller garanti, ansvarsskyldighet, underhåll eller service.

 15. INTYGANDE OM FRÅNVARO AV EXPORTBEGRÄNSNINGAR: Du garanterar och intygar att du inte är bosatt eller befinner dig i ett land som omfattas av ett embargo från den amerikanska regeringen eller som av den amerikanska regeringen har betecknats som ett ”terroriststödjande land” och att du inte finns med på någon lista över parter som omfattas av förbud eller begränsningar som har publicerats av USA:s regering.

 16. AVSKILJBARHET: Om någon del av detta licensavtal anses vara ogiltig eller ej verkställbar ska återstoden av licensavtalet fortfarande äga/ha full kraft och verkan.

 17. VAL AV LAG OCH FORUM: Lagarna i Nederländerna (med undantag av FN: s internationella handelsrätt) gäller. Om du ingår detta licensavtal för ändamål som i första rummet ligger utanför din närings- eller yrkesverksamhet (som konsument) får detta val av jurisdiktion emellertid inte leda till att du berövas det skydd som ges av den tvingande lagstiftningen i det land där du har din hemvist. Om du inte är konsument har den lokala domstolen i Amsterdam, Nederländerna exklusiv behörighet i första instans att lösa alla tvister mellan dig och SAIC vilka uppstår i samband med eller har sin grund i licensavtalet mellan dig och SAIC.

Version: 10.2021