Integritetsmeddelande för webbplats

För oss är det viktigt att skydda dina personuppgifter. Med detta integritetsmeddelande vill vi informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in om dig på vår webbplats, varför vi använder dessa personuppgifter och vidarebefordrar dem i förekommande fall, hur länge vi lagrar personuppgifterna, vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dina rättigheter.

När vi hädanefter använder begreppet uppgifter syftar vi till dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Läs vänligen noggrant igenom följande information om hur vi behandlar dina personuppgifter.


VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER?

Ansvaret för behandlingen av de personuppgifter som beskrivs här är gemensam mellan:

SAIC Motor Europe B.V., Oval Tower, 15th floor, De Entree 159, 1101 HE Amsterdam, Nederländerna

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på ovanstående adress med tillägget “till dataskyddsombudet” eller via e-post på dpo@mgmotor.eu.

(nedan kallad “MG Motor” eller “vi/vår”).

Och Hedin MG Sweden AB, Betagatan 2, 431 49 Mölndal, Sverige.

Du kan kontakta oss via e-post på dataprivacy@hedinmobilitygroup.com

Vår privacy policy kan nås via https://hedinmobilitygroup.com/sv-se


VARIFRÅN FÅR VI UPPGIFTERNA OCH VILKA UPPGIFTER ANVÄNDER VI?

Vid uteslutande informationsanvändning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. I detta fall samlar vi in följande åtkomstuppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet. Dessa åtkomstuppgifter omfattar IP-adress, datum och tid för begäran, begärans innehåll (dvs. namnet på den specifika webbplats som nås), typ av begäran, rutt, HTTP-version, storlek, svarskod, hela webbadressen och webbläsarens användaragent.

Om du använder de tjänster som vi erbjuder behandlar vi de uppgifter som du lämnar ut till oss. Om du till exempel bokar en provkörning behandlar vi ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, den återförsäljare och den modell som du har valt.

Om du begär en offert via vår webbplats informerar vi dig separat om behandlingen av dina personuppgifter under den fortsatta offertprocessen.

Om du vill ansöka direkt via vår webbplats om en tjänst inom vår företagskoncern informerar vi dig separat i början av ansökningsprocessen om behandling av personuppgifter.

Därutöver mottar vi dina personuppgifter om du kontaktar oss via ett kontaktformulär eller e-post. Personuppgifter är till exempel ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer och eventuella personuppgifter du anger i ditt meddelande.

Vi använder sociala medier som Facebook och Instagram för att hålla kontakten med dig och kan erhålla dina uppgifter via dessa. Vi har också samarbetspartners, bland annat marknadsplatser online för nya och begagnade bilar på nätet och leasingportaler. Om vi genomför undersökningar eller tävlingar med dessa partners, marknadsför provkörningar, erbjuder leasade fordon eller genomför andra kampanjer erhåller vi också dina uppgifter via dessa kanaler. De uppgifter som överförs är ditt namn, din adress eller endast delar av adressen, t.ex. postnummer, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, kampanjspecifik information, t.ex. svaren på en enkät.

Om du prenumererar på ett nyhetsbrev som erbjuds via vår webbplats kommer de uppgifter som du lämnar när du registrerar dig för nyhetsbrevet endast att användas för att skicka nyhetsbrevet, såvida du inte samtycker till ytterligare användning. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att använda möjligheten att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet. Information om utskick av nyhetsbrev beskrivs nedan.


I VILKET SYFTE BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och respektive nationell dataskyddslagstiftning för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

För att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås, artikel 6.1 b i GDPR och för att uppfylla rättsliga skyldigheter, artikel 6.1 c GDPR:

När du konfigurerar en bil och begär ett icke-bindande erbjudande, när du deltar i våra marknadsföringskampanjer, när du beställer en provkörning, när du gör leasingförfrågningar eller allmänt kontaktar oss (via kontaktformulär eller e-post) kommer dina uppgifter att behandlas för att vi och våra lokala återförsäljare ska kunna hantera respektive förfrågan och behandla den.

När du kontaktar oss som en framtida partner behandlar vi dina uppgifter för att kontrollera om ett samarbetsavtal kan ingås med dig.

På begäran av våra partners ger vi dem broschyrer, marknadsföringsinformation eller annonser. Behandlingen av relevanta personuppgifter sker i syfte att skicka broschyrer, marknadsföringsinformation och annonser till våra partners.

För att uppfylla rättsliga och regleringsmässiga krav och alla därav följande kontroll- och rapporteringsskyldigheter;

Legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR):

Vi behandlar dina uppgifter för att skydda våra eller tredje parters legitima intressen, i den mån det är nödvändigt. Mer specifikt har vi följande legitima intressen:

Drift av webbplatsen;

Förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, för kundhantering, testning och optimering av förfaranden för behovsanalys och direkt kundkontakt samt åtgärder för att behålla kunderna och förbättra tjänsterna;

Reklam (inklusive tävlingar) eller genomförande av kundnöjdhets- och opinionsundersökningar, förutsatt att du inte har motsatt dig användningen av dina uppgifter för detta ändamål;

Framställning av rättsliga anspråk och försvar i rättsliga tvister;

Säkerställa IT-säkerheten, i synnerhet webbplatsens säkerhet (se de uppgifter som anges ovan under “Varifrån får vi uppgifterna och vilka uppgifter använder vi”).

I enlighet med ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR):

För viss behandling av personuppgifter (t.ex. i samband med kontaktformulär, deltagande i våra marknadsföringskampanjer och användning av vissa cookies) informerar vi dig separat och ber dig att uttryckligen samtycka till sådan behandling, t.ex. för reklam- eller analysändamål eller i samband med registrering för vårt nyhetsbrev. Observera att du när som helst kan återkalla detta samtycke med framtida verkan. Återkallandet kan till exempel skickas till kontaktuppgifterna ovan.

För viss marknadsföring, tex lokalt distribuerade nyhetsbrev till dig som kund, använder vi oss av intresseavvägning som rättslig grund. Du kan givetvis höra av dig till oss om du inte önskar dessa nyhetsbrev.


VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER (MOTTAGARE)?

Inom MG Motor kommer endast de avdelningar som behöver tillgång till dina uppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter att få tillgång till dem. Personuppgiftsbiträden som används av oss kan också få uppgifter för dessa ändamål. Det gäller företag inom kategorierna kundtjänst, IT-tjänster, telekommunikation, konsulttjänster, försäljning och marknadsföring.

Som företagskoncern behandlar vi dina personuppgifter gemensamt genom vårt europeiska holdingbolag SAIC Motor Europe B.V., som bland annat tillhandahåller marknadsföringssupport i de enskilda EU-länderna, och genom vårt lokala bolag Hedin MG Sweden AB. För behandlingen av personuppgifter är SAIC Motor Europe B.V. och Hedin MG Sweden AB gemensamt personuppgiftsansvariga i den mening som avses i artikel 26 i GDPR. I enlighet med artikel 26 i GDPR har vi ingått ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar. Huvudinnehållet i detta avtal är att vår lokala enhet Hedin MG Sweden AB på grund av sin lokala närhet till dig, är den första kontaktpunkten för dig när det gäller att hävda den registrerades rättigheter i enlighet med artikel. 15 i GDPR Du kan dock kontakta både SAIC Motor Europe B.V. och Hedin MG Sweden AB för att utöva dina rättigheter som registrerad. När vi utbyter personuppgifter grundar vi det på vårt legitima intresse av att driva ett effektivt distributionssystem, artikel 6.1 f i GDPR.

Utanför MG Motor delar vi endast information om dig med tredje part som inte är personuppgiftsbiträde om någon av de rättsliga grunder som nämns under “I vilket syfte behandlar vi dina uppgifter?” gäller eller om du har samtyckt till överföringen av personuppgifter. I detta sammanhang delar vi dina uppgifter med följande mottagare:

Distributörer/återförsäljare för distribution av våra fordon:

Google Ireland Limited (Registreringsnummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland bzw. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA inom ramen för Google Maps-tjänsten (se nedan);

I förekommande fall revisorer och jurister;

Andra statliga myndigheter, om det finns en rättslig skyldighet för MG Motor.


ÖVERFÖRS UPPGIFTER TILL TREDJE LAND ELLER TILL EN INTERNATIONELL ORGANISATION?

Dina uppgifter behandlas av MG Motor både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”). Utanför EES behandlar vi dina uppgifter i USA (på grund av våra partners som Google, se nedan).

En överföring utanför EES baseras på en konsekvensbedömning av överföring av personuppgifter och standardavtalsklausuler som avtalsram för att skydda dina personuppgifter. Du kan begära en version av respektive standardavtalsklausul på följande e-postadress dpo@mgmotor.eu


HUR LÄNGE LAGRAS MINA UPPGIFTER?

I den mån MG Motor behandlar dina personuppgifter kommer MG Motor endast att lagra dina personuppgifter så länge som ovanstående ändamål kräver eller tills du motsätter dig MG Motors användning av dina personuppgifter (i den mån MG Motor har ett legitimt intresse av att använda dina personuppgifter) eller tills du återkallar ditt samtycke (i den mån du har samtyckt till MG Motors användning av dina personuppgifter). Om MG Motor måste lagra dina personuppgifter under längre tid enligt lag kommer MG Motor dock att behandla dina personuppgifter fram till utgången av den lagstadgade lagringsperioden.

Av säkerhetsskäl (t.ex. för att klargöra missbruk eller bedrägeri) lagras loggfilinformation i högst två veckor och raderas sedan (se ovan “Varifrån får vi uppgifterna och vilka uppgifter använder vi”). Uppgifter vars fortsatta lagring är nödvändig för bevisändamål är undantagna från radering tills händelsen i fråga slutgiltigt har klarlagts.

Uppgifter som samlas in för de syften som anges kommer endast att sparas så länge som det är nödvändigt, i synnerhet behandlar och lagrar vi dina personuppgifter så länge som vårt avtalsförhållande varar.

Dessutom är vi föremål för olika inspelnings- och lagringsskyldigheter till följd av lagstadgade krav och förordningar. Baserat på dessa rättsliga krav är vi skyldiga att utföra ytterligare tillfällig lagring enligt Artikel. 6.1 c i GDPR. I enlighet med de lagringsperioder som anges i dessa bestämmelser lagrar vi dina uppgifter efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Vidare kan bevarandet av bevismaterial inom ramen för de lagstadgade preskriptionsbestämmelserna kräva ytterligare lagring. Ytterligare lagring under en begränsad tidsperiod grundar sig på artikel. 6.1 f i GDPR, för att skydda våra legitima intressen för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERAD?

Du har följande rättigheter gällande dina uppgifter och vår behandling av dina uppgifter:

I enlighet med artikel 15 i GDPR har du rätt till tillgång om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, tillgång till personuppgifterna;

Rätt att utan onödigt dröjsmål få rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och att komplettera ofullständiga personuppgifter i enlighet med artikel 16 i GDPR;

Rätt till radering av dina personuppgifter enligt artikel. 17 i GDPR, dvs. du kan begära att dina personuppgifter raderas i den utsträckning som lagen tillåter;

Rätt till begränsning av behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 18 i GDPR, dvs. du kan ha rätt att begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om det t.ex. inte längre finns något legitimt syfte för sådan behandling och lagstadgade lagringsskyldigheter inte kräver fortsatt lagring;

Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 i GDPR, dvs. du kan ha rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder;

För att utöva dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna ovan (se avsnittet “Vem är ansvarig” ovan).

Om du anser att MG Motor inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med de kriterier som beskrivs här eller med de lagar om skydd av personuppgifter som är tillämpliga inom EES kan du när som helst lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i den EES-medlemsstat där du är bosatt i eller till dataskyddsmyndigheten i det land eller den stat där MG Motor har sitt kontor registrerat.


INFORMATION OM DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR I ENLIGHET MED ARTIKEL 21 I GDPR

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som sker på grundval av artikel 6.1 e i GDPR (behandling av personuppgifter i allmänhetens intresse) och artikel 6.1 f i GDPR (behandling av personuppgifter på grundval av en intresseavvägning).

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Skicka din invändning till dpo@mgmotor.eu eller till våra kontaktuppgifter ovan.


ÄR JAG SKYLDIG ATT LÄMNA UT MINA UPPGIFTER?

För att kunna använda vår webbplats måste du lämna de personuppgifter som krävs tekniskt eller av IT-säkerhetsskäl för att få tillgång till vår webbplats. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte använda vår webbplats.

När du använder våra erbjudanden på webbplatsen, kontaktar oss via formulär eller e-post behöver du bara lämna de personuppgifter som krävs för att avtalet ska kunna genomföras eller för att din förfrågan ska kunna behandlas. Annars kan vi inte behandla avtalet eller din förfrågan.


I VILKEN UTSTRÄCKNING FÖREKOMMER AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE, INKLUSIVE PROFILERING I ENSKILDA FALL?

Vi använder inga metoder för automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering.


ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler, vanligtvis bestående av bokstäver och siffror, som placeras på användarens dator när du besöker vissa webbplatser.

Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera, medan andra cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att ge oss information om hur du använder webbplatsen.

Som standard använder vi endast nödvändiga cookies. Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande funktioner på vår webbplats. Webbplatsen kan inte visas korrekt utan dessa cookies och enskilda områden kanske inte fungerar korrekt. Nödvändiga cookies kan endast förhindras genom att göra vissa inställningar i din webbläsare.

Vi använder endast cookies som inte är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera (“icke-essentiella cookies”) om du har gett ditt samtycke via vår cookie-banner (se avsnittet “Cookiehantering med Cookiebot” nedan). Du kan när som helst få tillgång till vår cookieinformation i vår cookiepolicy och återkalla ditt samtycke eller göra ändringar.

Du kan invända mot lagring av cookies på din enhet med framtida verkan. Du kan ändra de cookies som du tidigare har aktiverat genom att klicka på länken längst ner i vår cookiepolicy.

Alternativt kan du förhindra lagring av cookies individuellt via inställningarna i din webbläsare (du hittar information om hur du väljer cookiehantering på webbläsarens hjälpsida). Du kan få hjälp med hantering av cookies i de vanligaste webbläsarna på följande adresser:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Opera: https://www.opera.com/de/use-cases/clean-browser-and-remove-trackers

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV EXTERNA ONLINETJÄNSTER.

Samtyckeshantering

För att låta dig enkelt hantera dina samtycken, visas en samtyckesbanner när du först besöker vår webbplats. För samtyckeshantering använder vi samtyckeshanterings tjänsten från Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Tyskland ("Papoo"). Du kan få information om användningen av kakor och liknande tekniker samt bearbetningen av personuppgifter på vår webbplats och ge ditt samtycke till tjänster som kräver samtycke. För administration av samtycken och för dokumentation av dataskyddsmässigt korrekt hantering av samtycken bearbetar Papoo följande data på vårt uppdrag: samtycke och avsägelse av samtycke, hänvisnings-URL, användaragent, användarinställningar, ett samtyckes-ID samt tiden för samtycke och samtyckestyp. Denna information krävs för att kunna koppla de samtycken som beviljats dig eller deras återkallelse. För att säkerställa att dina individuella inställningar sparas för kommande besök på vår webbplats och att banner inte visas för dig igen varje gång sparar Papoo denna information i din webbläsares webblagring.

Samtyckesdata (samtycke och återkallelse av samtycke) sparas i 1 år.

Om du har gett oss ditt samtycke att ställa in kakor och liknande tekniker samt att bearbeta dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke i samtyckesinställningarna med verkan för framtiden.

Dataprocessen sker enligt artikel 6.1 GDPR, eftersom erhållande av samtycke för användning av kakor och liknande tekniker och bearbetning av personuppgifter krävs enligt lag, och enligt artikel 6.1, GDPR baserat på vårt berättigade intresse av samtyckeshantering.

För mer information, se Papoos sekretessmeddelande på: https://www.ccm19.de/datenschutzerklaerung.html


Cookiehantering med Cookiebot

För att du ska kunna hantera de cookies som används har vi implementerat Cookiebot, ett verktyg för samtycke till cookies, på vår webbplats. Cookiebot är en tjänst som tillhandahålls av Cybot A/S, 1058 Köpenhamn, Danmark. För att använda Cookiebot är det tekniskt nödvändigt att lagra en cookie.

Cookiebot visar dig en lista över cookies sorterade i grupper och förklarar syftet med cookie-grupperna och enskilda cookies samt deras lagringstid. Om du avmarkerar tekniskt nödvändiga cookies kan användningen av webbplatsen eller enskilda funktioner på webbplatsen vara begränsad eller omöjlig.

Om du har samtyckt till cookies-inställningarna när du besöker den här webbplatsen kan du återkalla ditt samtycke genom att öppna Cookiebot (se vår Cookiepolicy) och avmarkera cookies i fråga.


Eulerian Analytics

Vi använder Eulerian Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Eulerian Technologies, 162 Boulevard de Magenta, 75010 Paris - Frankrike, för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och utvärdera den i syfte att optimera den.

Vi har konfigurerat Eulerian Analytics i enlighet med CNIL:s krav, vilket innebär att det inte krävs något samtycke från dig för att mäta antalet användare av vår webbplats och för nödvändiga cookies-inställningar av Eulerian Analytics för detta ändamål.

Dessa cookies används för att analysera information om webbplatsbesökarnas beteende. Denna information kan omfatta vilken enhet som används (dator, mobiltelefon, surfplatta), hur du använder annonser, hur lång tid du spenderar på webbplatsen osv. De uppgifter som samlas in med hjälp av cookies innehåller ingen information som gör det möjligt för oss att direkt eller indirekt identifiera en person. Uppgifterna skickas till Eulerian Technologies i krypterad form och kan inte dekrypteras av oss.

Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster med anknytning till webbplats- och internetanvändning för marknadsundersökningar och efterfrågestyrd utformning av dessa internetsidor. Under inga omständigheter kommer de insamlade uppgifterna att sammanföras med andra uppgifter som samlas in av Eulerian Technologies via andra webbplatser.

Du kan vägra att använda cookies genom att välja detta i inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att alla funktioner på denna webbplats då inte kan användas fullt ut. För ytterligare information om skydd av personuppgifter i samband med Eulerian Analytics hänvisas till Eulerian Technologies integritetsmeddelande: https://www.eulerian.com/en/privacy/.


Google Tag Manager

Vi använder tjänsten Google Tag Manager från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, baserat på ditt samtycke.

Google Tag Manager är en tjänst som organiserar inläsningen av ytterligare verktyg – specifikt analysverktyg. Själva Google Tag Manager har inte in några cookies, men Google får din IP-adress. Google Tag Manager-servrarna finns vanligtvis på Irland, men även i USA.

Det finns vissa risker med att behandla dina personuppgifter i USA. Observera att amerikanska myndigheter, t.ex. underrättelsetjänster, potentiellt kan få tillgång till personuppgifter som utbyts med Google genom integreringen av den här tjänsten på grund av amerikanska lagar som Cloud Act.

Genom att ge ditt samtycke via vår cookie-banner samtycker du till att dina uppgifter behandlas i USA, trots att amerikanska myndigheter kan få tillgång till dem, artikel 49.1 a i GDPR.

Mer information om Google Tag Manager finns i Googles integritetsmeddelande på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Google Analytics

Med ditt samtycke använder vi webbanalystjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited (registreringsnummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) nedan kallad “Google”.

Webbanalystjänsten Google Analytics använder cookies. Den information som genereras av cookies om användningen av vår webbplats överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där. Det finns vissa risker förknippade med behandlingen av dina uppgifter i USA. Genom att ge ditt samtycke via vår cookie-banner samtycker du till att dina uppgifter behandlas i USA, trots att amerikanska myndigheter kan få tillgång till dem, artikel 49.1 a i GDPR

Google behandlar uppgifterna för vår räkning i syfte att utvärdera hur webbplatsbesökarna använder vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsaktivitet. I detta syfte skapas pseudonyma användarprofiler för webbplatsbesökarna utifrån de behandlade uppgifterna.

Under ditt besök på webbplatsen samlas bland annat följande information in:

Sidor som visats,

Uppfyllande av kontaktförfrågningar/konverteringar, t.ex. kontakt- och provkörningsförfrågningar eller registrering av nyhetsbrev,

Din användning av vår webbplats, t.ex. klick och tid som du spenderar på en av våra sidor,

Din ungefärliga plats (land och stad),

Din IP-adress (i förkortad form, så att ingen tydlig allokering är möjlig),

Teknisk information som webbläsare, internetleverantör, terminalenhet och skärmupplösning,

Via vilken webbplats eller vilket reklammedium du kom till oss.

Google Analytics lagrar cookies i din webbläsare i två år efter ditt senaste besök. Dessa cookies innehåller ett slumpmässigt genererat användare-ID som kan användas för att känna igen dig vid framtida besök på webbplatsen.

De registrerade uppgifterna lagras tillsammans med ett slumpmässigt genererat användare-ID, vilket gör det möjligt att utvärdera pseudonyma användarprofiler. Dessa användarrelaterade uppgifter raderas automatiskt efter 26 månader. Andra uppgifter lagras i aggregerad form på obestämd tid. Den IP-adress som överförs av din webbläsare kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google.

Vi använder Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarens IP-adress förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

Du kan förhindra lagring av cookies antingen genom att avvisa dem i vår cookie-banner eller genom att ställa in din webbläsare för detta; användare kan också förhindra insamlingen av de uppgifter som genereras av cookies och överföringen till Google samt behandlingen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ytterligare information om Googles behandling av personuppgifter, inställningar och möjligheter till invändning finns på Googles webbplats https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.

Kommentarer till Remarketing i Google Analytics

Vi använder Google Analytics Remarketing för att visa annonser som vi placerar hos Google eller dess partners endast för användare som också har visat intresse för vår webbplats eller som har vissa produkter eller tjänster (t.ex. intresse för vissa ämnen på vår webbplats), vilket vi överför till Google (så kallad “remarketing”).

Med hjälp av remarketing vill vi försäkra oss om att våra annonser motsvarar användarnas intressen och inte har en störande effekt. Du kan permanent motsätta dig remarketing/targeting mellan olika enheter genom att avaktivera personlig annonsering i ditt Google-konto genom att följa den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Kommentar till Google click identifier (GLCID)

Om du besöker vår webbplats via en Google-annons lagrar vi Google-klick-ID (GCLID) för Google-annonsen i en cookie på din dator. Förutsättningen för detta är att du har gett oss samtycke att lagra cookien via vår cookie-banner.

Om du fyller i ett formulär på vår webbplats överför vi Google-klick-ID (GCLID) som lagras i cookien tillsammans med uppgifterna från formuläret till vårt kundhanteringssystem och därifrån till vårt Google Analytics-konto. På Google Analytics-kontot beaktas inlämningen av ett av våra formulär som en så kallad konvertering (dvs. måluppfyllelse) i Analytics-rapporteringen.

Detta gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten av våra annonser som visas via Googles annonsnätverk.


Google Ads

Med ditt samtycke använder vi Google Ads-tjänsten från Google Ireland Limited (registreringsnummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), nedan kallad “Google”.

Behandlingen av uppgifter inom ramen för denna tjänst sker också i USA. Det finns vissa risker förknippade med behandlingen av dina uppgifter i USA. Genom att ge ditt samtycke via vår cookie-banner godkänner du att dina uppgifter behandlas i USA, trots att amerikanska myndigheter kan få tillgång till dem, artikel 49.1 a i GDPR

Google Ads är en tjänst för att placera reklambanners på Internet som gör det möjligt för oss att placera annonser i Googles sökmotorresultat och i Googles annonsnätverk. Google Ads gör det möjligt för oss att i förväg ange vissa nyckelord som gör att en annons visas i Googles sökmotors resultat enbart när användaren gör en sökning som är relevant för nyckelordet. I Googles annonsnätverk visas våra annonser på ämnesrelevanta webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och i enlighet med de sökord som vi har angett i förväg.

Syftet med vår användning av Google Ads är att marknadsföra vår webbplats genom att visa annonser på tredjepartsföretags webbplatser och i Googles sökmotorresultat.

Om du går in på vår webbplats via en Google-annons, lagrar Google en så kallad konverteringscookie på din dator. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera dig, utan för att spåra om vissa undersidor på vår webbplats har besökts. Med hjälp av konverteringscookien kan både vi och Google spåra om du kom till vår webbplats via en annons, slutförde en åtgärd (t.ex. en begäran om provkörning) eller avbröt den.

De uppgifter och den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används av Google för att sammanställa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används i sin tur av oss för att fastställa det totala antalet användare som hänvisades till oss via annonser. På så sätt kan vi avgöra hur framgångsrika våra respektive annonser är och optimera våra annonser i framtiden på grundval av denna information. Varken vårt företag eller andra annonsörer av Google Ads får information från Google genom vilken den registrerade kan identifieras.

Istället för att använda vår cookie-banner kan du också förhindra cookies med hjälp av inställningarna i din webbläsare. En sådan inställning av webbläsaren skulle också hindra Google från att placera en konverteringscookie på din dator. Dessutom kan du när som helst radera en cookie som Google Ads redan har placerats via webbläsaren. Dessutom är det möjligt att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste du gå in på länken www.google.de/settings/ads från den webbläsare och enhet du använder och göra de önskade inställningarna där.

Mer information och Googles tillämpliga skydd av personuppgifter finns på https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Om du vill förhindra intressebaserad annonsering från Google kan du använda de alternativ för avregistrering som Google tillhandahåller: http://www.google.com/ads/preferences.

Mer information och Googles tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Google Maps

​På den här webbplatsen använder vi Google Maps från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Den rättsliga grunden för användningen av Google Maps är vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR vid visning av platser på en karta.

På så sätt kan vi visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och du kan använda kartfunktionen på ett tillfredsställande sätt.

När du besöker webbplatsen får Google information om att du har sökt upp motsvarande undersida på vår webbplats samt datum och tid för besöket på webbplatsen i fråga och IP-adressen. Detta sker oavsett om du är inloggad på Google eller inte. Om du är inloggad kommer dina uppgifter dock att tilldelas ditt konto.

Google kan lagra dina uppgifter som användningsprofiler och använda dem för att tillhandahålla tjänsterna, underhålla och förbättra tjänsterna, mäta prestanda, utveckla nya tjänster och tillhandahålla personliga tjänster, inklusive innehåll och annonser. Denna behandling regleras sedan av det användaravtal som ingåtts mellan dig och Google för användningen av ditt Google-konto.

Behandlingen av uppgifter inom ramen för denna tjänst sker också i USA. Den information som genereras av cookies om användningen av vår webbplats överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där. Det finns vissa risker förknippade med behandlingen av dina uppgifter i USA. Genom att ge ditt samtycke via vår cookie-banner samtycker du till att dina uppgifter behandlas i USA, trots att amerikanska myndigheter kan få tillgång till dem, artikel 49.1 a i GDPR.

För mer information om syftet och omfattningen av insamlingen av uppgifter och dess behandling av plug-in-leverantören hänvisar vi till Googles integritetsmeddelande. Där hittar du också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://policies.google.com/technologies/partner-sites och det är möjligt att välja bort personlig reklam på https://www.google.com/settings/ads/.


Bot- och skräppostskydd

Vi använder oss av anti-bot-lösningen från Captcha GmbH, Muthgasse 2, 1190 Wien, Österrike ("Captcha") på vår webbplats för att skydda våra formulär och andra interaktionspunkter för användare från bots och skräppost.

Captcha är en säkerhetsmekanism som är utformad för att säkerställa att interaktionen mellan en användare och en webbplats kommer från en mänsklig användare. Beroende på resultatet av kontrollen kan vi bearbeta eller avvisa förfrågningar genom vår webbplats. För att upptäcka bots använder Captcha icke-intrusiva JavaScript SDK:er utan att kräva en användaravbrytande gissningsprocess. På vårt uppdrag bearbetar Captcha IP-adressen, webbläsar- och enhetsinformation samt hänvisnings-URL. De sista 4 siffrorna i IP-adressen raderas i samband med bearbetningen, innan lagring. Dessutom registreras musrörelser samt tidintervall för tangenttryckningar. Tangentbords- eller formulärinmatningar bearbetas inte här. Ovanstående data bearbetas uteslutande för att skydda mot bots och skräppost.

De insamlade data lagras under en maximal period av 6 månader, och ingen lagring av personuppgifter äger rum.

Databearbetningen utförs i enlighet med artikel 6.1 i GDPR baserat på vårt berättigade intresse av att skydda vår webbplats från missbrukande åtkomst av bots, därav skräppostskydd och skydd mot attacker (till exempel massförfrågningar).

För mer information, se Captchas sekretessmeddelande på https://www.captcha.eu/dsgvo-user


Google YouTube

Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats, som lagras på http://www.YouTube.com av Google Ireland Limited (registreringsnummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) och kan spelas direkt från vår webbplats. Den rättsliga grunden är vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR i den mest kompatibla och effektiva uppspelningen av videobaserat innehåll på vår webbplats.

När du besöker webbplatsen får YouTube information om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats och uppgifter om plats (GPS-data), IP-adress och använda enheter, inklusive information om objekt i närheten av din enhet, t.ex. WLAN-åtkomstpunkter, radiomaster och Bluetooth-aktiverade enheter, samt sensordata från din enhet (se YouTubes integritetsinformation). Detta sker oavsett om du är inloggad på Google eller YouTube eller inte. Om du är inloggad kommer dina uppgifter dock att tilldelas ditt konto. YouTube lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för att tillhandahålla tjänsterna, underhålla och förbättra tjänsterna, mäta prestanda, utveckla nya tjänster och tillhandahålla personliga tjänster, inklusive innehåll och annonser. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och du måste då kontakta YouTube för att utöva denna rätt.

För mer information om syftet och omfattningen av insamlingen av personuppgifter och YouTubes behandling av personuppgifter, se informationen om skydd av personuppgifter. Där hittar du också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet:

Du hittar YouTubes integritetsinformation på https://policies.google.com/privacy?hl=en och det är möjligt att avstå från personlig reklam på https://adssettings.google.com/authenticated.;


Intercom Chat

För att ge dig snabb och direkt support använder vi tjänsten Intercom från företaget Intercom R&D Unlimited Company, ett företag som är registrerat på Irland med adress 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen's Green, Dublin 2, för livechattar. Den rättsliga grunden för användningen av Intercom är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR

Användaruppgifter används endast för den tekniska behandlingen av förfrågningar och lämnas inte vidare till tredje part. Det är möjligt att använda Intercom-chatten under en pseudonym. För att kunna behandla ditt ärende kan det dock vara nödvändigt att samla in ytterligare uppgifter från dig. Användningen av Intercom är frivillig och syftar till att förbättra och påskynda vår kund- och användarservice. Du kan också kontakta oss via e-post, telefon eller post.

Behandlingen av uppgifter inom ramen för denna tjänst sker också i USA. Det finns vissa risker i samband med behandlingen av dina uppgifter i USA som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Genom att ge ditt samtycke via vår cookie-banner samtycker du till att dina uppgifter behandlas i USA, trots att amerikanska myndigheter kan få tillgång till dem, artikel 49.1 a i GDPR.

Mer information om Intercoms behandling av personuppgifter finns i tjänstens integritetsmeddelande: https://www.intercom.com/legal....


Nyhetsbrev

Nedan informerar vi dig hur vi behandlar dina personuppgifter om du valt att prenumerera på våra nyhetsbrev. Vi samlar dels in personuppgifter direkt från dig och dels genom analys av hur du använder våra nyhetsbrev

Innehåll i nyhetsbrev: Vi skickar nyhetsbrev, e-post och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation endast med mottagarens samtycke eller med intresseavvägning som laglig grund. Våra nyhetsbrev kommer att innehålla information om våra modeller, erbjudanden och kampanjer samt information om vårt företag.

För att förbättra och utveckla våra nyhetsbrev analyserar vi hur och när du öppnar våra nyhetsbrev och vad du klickar på i nyhetsbreven. Inom ramen för detta behandlar vi:

 • Information om hur du öppnar våra nyhetsbrev och vad du klickar på
 • IP-adress
 • E-postadress

Du kan när som helst tacka nej till nyhetsbrev och marknadsföring från oss. Om du tackar nej lagras dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.


Facebook Pixel

Vi använder “Facebook Pixel” från den sociala nätverkstjänsten Facebook, som drivs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (moderbolag: Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), baserat på ditt samtycke (via vår cookie-banner).

Med hjälp av Facebook Pixel kan Facebook fastställa besökarna på vår webbplats som en målgrupp för visning av annonser (så kallade Facebook-annonser), på Facebook. Följaktligen använder vi Facebook Pixel för att visa Facebook-annonser som vi har placerat ut endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vår webbplats eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (s.k. “anpassade målgrupper”). Med hjälp av Facebook Pixel vill vi också se till att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en störande effekt. Med hjälp av Facebook Pixeln kan vi också spåra Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad “konvertering”).

Facebook Pixeln är en del av vår webbplats som JavaScript-kod och placerar cookies på din enhet. När du loggar in på Facebook eller besöker Facebook när du är inloggad, noteras ditt besök på vår webbplats i din profil. De uppgifter som samlas in om dig är anonyma för oss, vilket innebär att vi inte kan dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Facebook för marknadsundersökningar och reklam.

De insamlade uppgifterna överförs också av Facebook till USA och övriga tredjeländer. Observera att skyddet av personuppgifter i USA och tredjeländer inte motsvarar den nivå av skydd som krävs inom EU. Framför allt saknas det verkställbara rättigheter som garanterar att dina uppgifter skyddas mot statliga myndigheters åtkomst. Det finns därför en risk för att dessa myndigheter kan få tillgång till personuppgifter utan att uppgiftslämnaren eller mottagaren effektivt kan förhindra detta. Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på den här webbplatsen till ditt Facebook-konto kan du logga ut från ditt Facebook-konto.

Behandlingen av uppgifterna utgörs av ett gemensamt ansvar mellan Facebook och oss i enlighet med artikel 26 i GDPR. Det primära ansvaret för behandlingen av personuppgifter i samband med plugins ligger hos Facebook och alla skyldigheter enligt GDPR avseende behandlingen av personuppgifter uppfylls av Facebook (särskilt informationsskyldigheten enligt artikel 12 i GDPR som säkerställer de registrerades rättigheter enligt artikel 15 i GDPR, anmälan av dataintrång i enlighet med artikel 33, 34 GDPR).

Du hittar Facebooks information om skydd av personuppgifter på https://www.facebook.com/about/privacy/.;

Du kan invända mot insamlingen av Facebook Pixel och användningen av dina uppgifter för att visa Facebook-annonser. För att ställa in vilka typer av annonser som visas för dig på Facebook kan du besöka följande Facebook-sida och följa instruktionerna för inställningar av användningsbaserad annonsering: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.


LinkedIn Insight Tag

På vår webbplats används “LinkedIn Insight Tag” från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Detta är en JavaScript-kod som placerar en cookie på din enhet, vilket gör det möjligt att samla in bland annat följande uppgifter: IP-adress, enhetens och webbläsarens egenskaper och sidaktiviteter (t.ex. sidvisningar). Användningen av cookies bygger på ditt samtycke, artikel 6.1 f i GDPR.

Uppgifterna krypteras, anonymiseras inom sju dagar och de anonymiserade uppgifterna raderas inom 90 dagar.

Vi får information via “LinkedIn Insight Tag” om via vilken LinkedIn-annons eller interaktion på LinkedIn du kom till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att bättre kontrollera visningen av vår reklam. LinkedIn erbjuder dessutom möjlighet till retargeting via Insight Tag. Vi kan använda dessa uppgifter för att visa riktad reklam utanför vår webbplats utan att identifiera dig som besökare på webbplatsen.

Behandlingen av uppgifterna utgörs av ett gemensamt ansvar mellan LinkedIn och oss i enlighet med artikel 26 i GDPR. Det primära ansvaret för behandlingen av personuppgifter via Insight Tag ligger hos LinkedIn och alla skyldigheter enligt GDPR om behandling av personuppgifter uppfylls av LinkedIn (särskilt informationsskyldigheten enligt artikel 12 i GDPR, som säkerställer den registrerades rättigheter i enlighet med artikel 15 i GDPR, anmälan av dataintrång i enlighet med artiklarna 33 och 34 i GDPR). Avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar i enlighet med artikel 26 i GDPR hittas på följande adress: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum;

Observera att uppgifterna kan lagras och behandlas av LinkedIn så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och LinkedIn kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål. Dessutom behandlas uppgifterna i USA. Observera att skyddet av personuppgifter i USA inte motsvarar den nivå av skydd som krävs inom EU.

Mer information finns i LinkedIns integritetspolicy på https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

LinkedIn-medlemmar kan redigera användningen av sina personuppgifter i reklamsyfte kontoinställningarna. För att avaktivera Insight tag på vår webbplats (“opt-out”), klicka på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


TikTok Pixel

Vi använder en pixel från TikTok på vår webbplats. TikTok är en plattform för att skapa och dela korta videor. TikTok Pixel är en annonsfunktion som tillhandahålls av TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland, och TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, Storbritannien (tillsammans “TikTok”) under gemensamt personuppgiftsansvar i enlighet med artikel 26 i GDPR. Vi har även ingått ett avtal med TikTok om gemensamt personuppgiftsansvar.

TikTok Pixel är en JavaScript-kod som gör det möjligt för oss att analysera och spåra besökarnas aktivitet på vår webbplats. Därför samlar vi in information via TikTok Pixel om användningen av vår webbplats och de enheter som används för detta. De uppgifter som samlas in via TikTok Pixeln används för att bättre rikta våra annonser till vår publik och för att förbättra annonsservicen och personlig annonsering i allmänhet. För detta ändamål överförs de uppgifter som samlas in på vår webbplats med hjälp av TikTok Pixel till TikTok. Uppgifter som din IP-adress och e-postadress samt annan information som enhetens ID, enhetstyp och operativsystem. TikTok använder e-post eller annan inloggnings- eller enhetsinformation för att identifiera användare av vår webbplats på deras plattform och koppla dem till ett TikTok-konto. TikTok visar sedan riktad och personlig reklam för sina användare och skapar intressebaserade användarprofiler. De insamlade uppgifterna är anonyma för oss och används endast av oss för att mäta annonsplaceringarnas effektivitet. Cookies används också via TikTok Pixel, dvs. informationen lagras på den enhet du använder.

Användningen av TikTok Pixel och behandlingen av information genom TikTok Pixel eller tillgången till information som redan är lagrad i din enhet sker endast med ditt samtycke. Vi inhämtar samtycke i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR via vår cookie-banner.

För mer information om hur TikTok behandlar personuppgifter, inklusive den rättsliga grunden för TikTok och hur du kan utöva dina rättigheter gentemot TikTok, se TikToks integritetsmeddelande på https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.


Snapchat Conversion Pixel

Om du godkänner via vår cookie-banner använder vi “Conversion Pixel” från det sociala nätverket Snapchat, som drivs av Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA (“Snapchat”).

Användningen av Snapchats “Conversion Pixel” har som syfte att analysera, optimera och ekonomiskt driva våra annonser genom annonser på Snapchat (så kallade “Snapchat Ads”).

Användningen av Snapchats “Conversion Pixel” är avsedd att säkerställa att våra Snapchat-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en störande effekt. Med hjälp av pixeln kan vi fastställa vilka besökare på vår webbplats som är målgruppen för våra Snapchat-annonser. Användningen av Snapchats “Conversion Pixel” sker i syfte att visa Snapchat-annonser som vi har placerat endast för de Snapchat-användare som också har visat intresse för våra produkter eller som, baserat på sitt användarbeteende, har egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av besökta webbplatser) som vi specificerar för Snapchat (så kallade “Custom Audiences”).

Vi använder även Snapchats "Conversion Pixel" för statistiska ändamål och marknadsundersökningar. För detta ändamål gör Snapchats “Conversion Pixel” det möjligt för oss att spåra om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på Snapchat-annonser och genomförde en transaktion där (så kallad “conversion”).

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av cookies i samband med användningen av Snapchats “Conversion Pixel” för analysändamål är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Därutöver har vi ett legitimt intresse för behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR då vi har ett intresse av att optimera vårt onlineutbud, vår annonsering och våra marknadsföringsåtgärder på Snapchat.

Snapchat är bunden av standardavtalsklausuler med oss vilket därmed utgör en garanti för att den europeiska dataskyddslagstiftningen följs.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Snapchats integritetsmeddelande på https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ovan nämnda behandling av personuppgifter genom att ändra inställningarna via vår cookie-banner med avseende på tillåtna cookies eller genom att ändra inställningarna i din webbläsare.


Övriga annonsnätverk

Vi använder annonsnätverk som använder cookies eller spårningspixlar. Ett annonsnätverk är vanligtvis en sammanslutning av olika onlineplattformar och medier genom vilka annonsörer, som vi, kan placera annonser. Annonsnätverket fungerar som mellanhand genom att paketera annonsutrymme och sälja det som en del av främst nyckelordsrelaterade kampanjer. I annonsnätverket visas och placeras sedan textannonser, banners eller till och med animerade annonser eller videor så att de är relaterade till de tidigare definierade kriterierna för kampanjen – t.ex. målgrupper, intressen, geodata eller nyckelord.

Grunden för användningen av dessa annonsnätverk är ditt samtycke som du har tagit del av via vår cookie-banner i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

Vi använder oss av följande nätverk:

 • Teads (https://www.teads.com)
  Leverantören är Teads SA med adress 5 rue de la Boucherie, L12 17 Luxemburg, inklusive dess moderbolag, dotterbolag och filialer.
  Länk till integritetsmeddelande: https://teads.tv/privacy-policy/;
  Länk till opt-out: https://teads.tv/privacy-policy/ad-interest-manager/
 • Daisycon (https://www.daisycon.com)
  Vi använder en pixel från filialnätverket av Daisycon B.V., P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, Nederländerna (“Daisycon”). Daisycon förmedlar partnerwebbplatser (så kallade utgivare) på vilka våra produkter erbjuds. Om du har omdirigerats till vår webbplats från en Daisycon-webbplats gör pixeln det möjligt för oss att mäta hur framgångsrika annonser från oss på Daisycons partnerwebbplatser är och att spåra och utvärdera användarnas aktiviteter på vår webbplats för att optimera vårt onlineutbud.
  Länk till integritetsmeddelande: https://www.daisycon.com/en/Privacy/
 • Kayzen Advertising (https://kayzen.io)
  Kayzen reklamtjänster tillhandahålls av Realtime Technologies GmbH, Rosa-Luxemburg-Str. 2, 10178 Berlin.
  Länk till integritetsmeddelande: https://kayzen.io/privacy-notice-product
 • The Trade Desk (https://www.thetradedesk.com)
  The Trade Desk är en tjänst från UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Trade Desk tillhandahåller teknik som hjälper annonsörer och deras reklambyråer att hantera digitala reklamkampanjer i många kanaler, t.ex. webbplatser, appar, audio, smart-TV och annan video.
  Länk till integritetsmeddelande: https://www.thetradedesk.com/de/privacy
 • Microsoft Advertising (https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/tools/universal-event-tracking)
  Vi använder tjänsten Microsoft Advertising från Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland på vår webbplats. Microsoft Advertising är en marknadsföringstjänst online som hjälper oss att visa riktade annonser via sökmotorn Microsoft Bing. Microsoft Advertising använder cookies för detta ändamål.
  Länk till integritetsmeddelande: https://privacy.microsoft.com/privacystatement
 • Adform Tracking (https://site.adform.com)
  Cookies från Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1., 1113 Köpenhamn, Danmark används för att placera intressebaserad reklam. Uppgifter lagras i pseudonyma användningsprofiler, t.ex. information om operativsystem, webbläsarversion, anonymiserade IP-adresser, geografisk plats och antal klick eller visningar samt produktinformation.
  Länk till opt-out: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
  Länk till integritetsmeddelande: https://site.adform.com/privacy-center/overview/
 • PayClick Native Ads Network (https://payclick.com)
  Cookies från LLP SERG DEVELOPMENT PTE. LTD, 10 Anson Road #29-05A International Plaza Singapore används för placering av intressebaserad reklam.
  Länk till integritetsmeddelande: https://payclick.com/privacy-policy
 • Quantserve (http://www.quantcast.com)
  Cookies från Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, Dublin 2, Irland används för att placera intressebaserad reklam.
  Länk till opt-out: https://www.quantcast.com/opt-out/
  Länk till integritetsmeddelande: https://www.quantcast.com/privacy/
 • Platform161 - Part of Verve Group (http://www.platform161.com)
  Cookies från Platform161, Weteringschans 89, 1017 RZ Amsterdam, Nederländerna används för att placera intressebaserad reklam.
  Länk till integritetsmeddelande: https://platform161.com/cookies-privacy/
 • Criteo (http://www.criteo.com)
  Tjänsten från Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike gör det möjligt för oss att visa annonser online för specifika målgrupper. För detta ändamål används cookies på vår webbplats, som gör det möjligt att analysera användarnas beteende på vår webbplats och att tilldela de insamlade uppgifterna till en anonym användarprofil, utifrån vilken målgruppsspecifik online-reklam placeras på webbplatser från tredje part. Criteo samlar in och/eller lagrar inga namn, adresser, telefonnummer eller andra liknande personuppgifter om användarna. Criteo samlar endast in uppgifter som kan användas för att identifiera användarens dator nästa gång användaren besöker samma webbplats eller en tredje parts webbplats.
  Länk till integritetsmeddelande & opt-out: https://www.criteo.com/privacy/
 • INVIBES ADVERTISING http://www.invibes.com
  Vi använder Invibes, Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Belgien, en teknikplattform för att implementera in-feed-annonsering som rekommenderar online-innehåll som kan intressera dig. För att kunna ge dessa rekommendationer samlar Invibes in information om din enhet och ditt beteende på vår webbplats (och från andra av Invibes partnerwebbplatser) med hjälp av cookies och liknande teknik.
  Länk till integritetsmeddelande: https://www.invibes.com/terms.html
 • Powerspace (https://powerspace.com/en)
  Cookies från Powerspace SAS 9 boulevard des Italiens 75002, Paris, Frankrike används för att placera intressebaserad reklam.
  Länk till integritetsmeddelande: https://powerspace.com/fr/privacy/
 • Sizmek Ad Suite (https://sizmek.com)
  Cookies från Amazon Online UK Limited, 1 Principal Place, Worship Street, EC2A 2FA, London, Storbritannien används för att placera intressebaserad reklam.
  Länk till integritetsmeddelande: https://sizmek.com/privacy-policy/optedin


Cloudflare

Vi använder leverantören Cloudflare Inc, 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA för nätverk för innehållsleverans. Användningen av denna tjänst syftar till att skydda webbplatsen och till att snabbt leverera webbplatsens innehåll. För detta ändamål skickas sidoförfrågningar via Cloudflares servernätverk för innehållsleverans. Du kan förhindra överföringen till Cloudflares servrar genom att blockera JavaScript i webbläsaren inställningar eller tillägg. EU:s standardavtalsklausuler har avtalats med Cloudflare. Cloudflare har åtagit sig att följa EU:s uppförandekod för molntjänster och är certifierad genom revisioner enligt bland annat ISO/IEC 27018:2019, SO/IEC 27701:2019 och ISO 27001:2013. Mer information om säkerhet och integritet hos Cloudflare hittas här: https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/privacy/ och Cloudflare integritetsinformation: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/


SOCIALA MEDIER

Vi använder sociala medier och plattformar för att kunna kommunicera med dig där och informera dig om våra produkter och tjänster. Vi vill uppmärksamma dig på att dina uppgifter kan komma att behandlas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), särskilt i USA, och att uppgifterna även kan komma att användas där för marknadsundersökningar och reklamändamål. Profiler kan skapas utifrån användarnas beteende och intressen. Dessa användarprofiler kan i sin tur användas till exempel för att placera annonser inom och utanför plattformarna som antas motsvara användarnas intressen. För detta ändamål kan cookies lagras på användarnas datorer, i vilka användarnas beteende och intressen lagras. Andra uppgifter kan också lagras i dessa användarprofiler, till exempel om användarna är medlemmar i respektive plattform och förblir inloggade på den.

Behandlingen av användarnas personuppgifter grundar sig på vårt legitima intresse av att kommunicera med våra användare så brett som möjligt i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om respektive sociala nätverkstjänst erhåller samtycke till behandlingen av personuppgifter är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR För information om respektive behandling och möjlighet till rätten att göra invändningar hänvisas till dessa sociala nätverkstjänsters/leverantörernas information om skydd av personuppgifter som länkas nedan:

Vi har inte själva full tillgång till de uppgifter som behandlas av de sociala nätverkstjänsterna. Vid utövande av den registrerades rättigheter rekommenderar vi att dessa utövas direkt hos leverantören, eftersom leverantören har direkt tillgång till uppgifterna. Om du behöver hjälp kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.


Knappar på sociala medier - Facebook

Vi använder ett plugin från Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) på vår webbplats. Du identifierar den genom Facebook-logotypen eller genom knappen “Gilla” eller “Dela”. Du hittar en översikt över Facebook-plugins här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.;

För europeiska användare stöds de sociala plugins "Gilla" och "Kommentera" endast om användaren är inloggad på sitt Facebook-konto eller har gett sitt samtycke till cookies för appar och webbplatser. Uppgifterna behandlas alltså uteslutande på grundval av ditt samtycke.

De insamlade uppgifterna överförs också av Facebook till USA och övriga tredjeländer. Observera att skyddet av personuppgifter i USA och tredjeländer inte motsvarar den nivå av skydd som krävs inom EU. Framför allt saknas det verkställbara rättigheter som garanterar att dina uppgifter skyddas mot statliga myndigheters åtkomst. Det finns alltså en risk för att dessa myndigheter kan få tillgång till personuppgifter utan att uppgiftslämnaren eller mottagaren på ett effektivt sätt kan förhindra detta. Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på den här webbplatsen till ditt Facebook-konto kan du logga ut från ditt Facebook-konto.

Behandlingen av uppgifterna utgörs av ett gemensamt ansvar mellan Facebook och oss i enlighet med artikel 26 i GDPR. Huvudansvaret för behandlingen av personuppgifter i samband med plugin-programmen ligger hos Facebook, och alla skyldigheter enligt GDPR avseende behandlingen av personuppgifter uppfylls av Facebook (särskilt informationsskyldigheten i enlighet med artikel 12 i GDPR, som säkerställer de registrerades rättigheter i enlighet med artikel 15 i i GDPR, anmälan av dataintrång i enlighet med artiklarna 33 och 34 i GDPR).

Du hittar Facebooks information om skydd av personuppgifter på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Inställningar för behandling av personuppgifter och undantag kan göras på följande länk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com.


UPPDATERING AV INTEGRITETSSMEDDELANDE

På grund av ständigt förändrade tekniska och ekonomiska förhållanden uppdaterar vi regelbundet vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen finns tillgänglig på nätet.